Представяне на умения в CV

Умения в CV - ръководство за писане и представяне

Уменията в CV-то се явяват един от най-важните раздели във Вашия документ. Тази секция от автобиографията предоставя отлична възможност да подчертаете Вашите специални знания, умения и компетенции, свързани с обявената длъжност, за която кандидатствате, по кратък, конкретен и стегнат начин. Те допълват вече споменатите Ви активности и постижения в разделите за Образование или Трудов стаж. Най-важното при уменията е обективната лична самооценка за нивото им на владеене, която ще си поставите.

Важност и значение на обособяването на уменията в самостоятелен раздел

Най-важната цел, коята Вашата автобиография следва да изпълни, е да убеди бъдещите работодатели, че именно Вие сте най-подходящият кандидат за обявената свободна длъжност. Докато двата приоритетни раздела, които са позиционирани в началото на документа, дават представа през какви образователни институции, компании и организации сте преминали и какво сте научили в тях, разделът посветен на уменията Ви е този, който в кратък вид дава най-бързата и конкретна представа какво умеете да правите, чисто технически и какви са основните характеристики и качества на Вашата личност. 

Важно е да отбележим, че чисто като дизайн на текст, той има за цел да представи информацията кратко, с изреждане (изброяване) и с опция за количествена самооценка. Това е още един начин да улесните преглеждащите CV-то Ви експерти по подбор на персонал, и да ги убедите, че притежавата необходимата техническа и чисто личностна подготовка за ролята. Разделът за Умения позволява на специалистите да направят също и бързо сравнение между подготовката на отделните кандидати при силно конкурентни конкурси. 

По отношение на ATS подбора (автоматичните системи за проследяване на кандидати), информацията за уменията под формата на ключови думи и фрази, също играе много важна роля за селектирането на финалните кандидати и в никакъв случай не трябва да я пропускате. Изброяването в кратки подточки на уменията Ви с ключови думи, дава възможност да бъдете идентифициран и да се окроите с най-добрите си качества и подходяща оперативна и техническа подготовка, както при ръчна, така и при машинна селекция.

Как да определите кои умения да представите?

Златното правило тук е в едно CV да представите тези умения, които се търсят от компанията работодател, а не всички умения, с които се гордеете. Не е необходимо да представяте всичко, което можете да правите. Силен позитив винаги ще бъде правилната Ви преценка да подберете именно инфорамцията, която експертите по наемане търсят да видят. В тази връзка, най-лесният ориентир на кои умения да заложите, се крие именно в текста на обявата за работа и описанието на конкретната длъжност.

След като разберете именно кои умения са най-важни за работодателя, можете да направите списък с тези, които Вие владеете и да ги подредите в същия приоритетен ред, в който са упоменати и в самата обява за работа. Колкото по-голямо съвпадение имате между търсените умения, и тези, които Вие можете да предложите, толкова по-голяма е вероятността да попаднете в графата на селектираните за последващо интервю кандидати.

Нашият експертен съвет:

По Ваша преценка, може също да включите и някои умения, които най-добре илюстрират Вашите силни страни и лични качества, дори и да не са споменати в описанието на обявата за работа. Важно е обаче, да са подходящи за длъжността и да имат пряко отношение към отговорностите и задълженията, които ще се изисква да изпълнявате.

Твърди и меки умения - защо това категоризиране е важно?

Разделението на уменията на твърди и меки е утвърдена международна практика в сферата на подбора на персонал, управлението на хора и стандарт за представяне на информация в различните формати на автобиография. Както вече споменахме, това се прави с цел улеснение на експертите по подбор на персонал, които най-често търсят, буквално с един поглед, да преценят компетенциите и подготовката на кандидата.

Твърди умения

Към твърдите умения най-често спадат чисто техническите умения, които се изискват от работодателите за изпълнението на конкретната роля, длъжност и свързаните с нея отговорности и задължения. Такива например са всички дигитални или софтуерни умения, използването на конкретна софтуерна програма, работа с определена платформа, апаратура или система с пълен набор от компетенции (учител в начален курс, счетоводител, строител, бариста, дентален асистент, медицинска сестра и др.). 

Когато уменията подлежат на сертифициране, важно е да посочите как и къде са придобити тези умения, както и да приложите диплома или сертификат, с които могат да бъдат удостоверени. Обективната самооценка за ниво на владеене също е от изключителна важност. Най-често самите шаблони предлагат графично изражение на оценката на нивото в три-четири основни направления - начален етап, средно ниво, много добро и съответно отлично ниво. 

Меки умения

Меките умения от своя страна отразяват чисто личностните качества и подход към работния процес, които човек развива. Към тях спадат  организираност, адаптивност, креативност, работа в екип, управление на време и стрес, лидерство и много други, специфични за отделните професии. 

За разлика от техническите умения, тези умения се развиват и усъвършенстват през цялата кариера на човек. Развитието им може да се прояви по всяко време в кариерния път на даден човек, докато разгръща своя потенциал на дадена позиция или длъжност, и след това да бъдат усъвършенствани в друга такава, дори и в изцяло различен сектор.

Този тип умения са пряко свързани и с възпитанието, което човек е получил в ранна детска възраст, неговото отношение към процеса на труд и като цяло към себеразвитие и усвояването на нови знания и умения. Те се определят от цялостния  интелектуален и морален “багаж”, който кандидатът носи в своята личност през целия си кариерен път. Поради тази причина, често се наричат и “преносими” умения. 

Най-важното нещо в открояването и оценяването на уменията Ви е, както на твърдите, така и на меките, е преди всичко да сте честни и коректни в предоставената информация, и да дадете обективна и вярна лична оценка за нивото на владеене на всяко едно от представените умения.

Кои са най-често търсените умения от работодателите?

Независимо, че в повечето обяви за работа ще видите изброени само по няколко умения от вид, в действителност има един набор от универсални меки умения, които са изключително важни за всеки работодател. Те вървят ръка за ръка с успешното развитие, каквато и работа да започнете и каквато и позиция да Ви предложат. Наличието им в даден кандидат е сериозна предпоставка за силен екип през погледа на работодателя. В тази категория от златни меки умения най-често попадат:

 • Лидерство
 • Критично мислене
 • Управление на времето
 • Разрешаване на проблеми
 • Комуникативност и работа с хора
 • Управление и ръководни умения
 • Творчески умения
 • Аналитичното мислене
 • Разрешаване на конфликти и водене на преговори
 • Работа в екип
 • Работа с деца  - особено в учителската професия
 • Емоционална интелигентност
 • Адаптивност и др.

Структура и подредба на умения в CV-то

Както вече споменахме, повечето образци за автобиография притежават специален раздел в структурата си, озаглавен Умения. Когато обаче, определени умения са от изключителна важност за избор на печелившия кандидат, може да споменете едно или две ключови умения още в Профила, в началото на CV- то. 

Когато представяте описателната част на трудовия си стаж по компании или организации, също може да поставите акцент на ключовите умения в рамките на отговорностите и задълженията, които сте изпълнявали по времето на дадено назначение. 

В самия раздел за Умения е добре да спазвате разделението на твърди и меки умения. Не забравяйте, че тази част е кратка. Прието е под всеки вид умения да се поставят подточки (най-чест с помощта на текстови булети (●) с изброяване на различните умения. Представете по 4 до 5 примера от най-важните и подходящи за длъжността умения и срещу всяко поставете количествена оценка за ниво на владеене, според дизайна на формата (например с астерикс ⭐, с число от 1 до 5 или с чисто текстово определение като начално ниво, с,едно, добро, много добро, отлично и др.).

Препоръчително е да се придържате към единна формулировка на описанията на уменията във всички раздели, в които ги споменавате, като използвате същите ключови думи, които и работодателят е използвал в текста на обявата за работа. 

По-долу сме представители по няколко примера с изброяване и самооценка от всяка категория умения:

Твърди умения:

 • Компютърни умения, MS Office  - отлични
 • Google Workspace - отлични.
 • Wordpress – начинаещо ниво
 • Плюс минус счетоводен софтуер - отлично ниво
 • PS - средно ниво 

Меки умения:

 • Комуникативност *****
 • Организация на работата *****
 • Управление на времето *****
 • Работа с деца  *****
 • Презентационни умения ****
 • Решаване на проблеми  *****

Последователността на подредбата обикновено включва твърди умения, следвани от меки умения и езици. 

Езици

Езиците са вид умение, което се представя самостоятелно, но когато то се явява приоритетно за обявената длъжност, може да започнете структурирането на представянето с езиковата си подготовка. 

При езиците в България е прието да се използва определянето на ниво по Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR).  Тя представлява скала от показатели и е базирана на три езикови нива, обозначени с буквите A, B и C. Всяко от тях е разделено на още две поднива според това как кандидатът владее езика, като всяка от тези шест опции оценява специфичните компетенции, свързани с умения за говорене, писане, слушане и четене с разбиране. Например:

Езици:

"След като разберете именно кои умения са най-важни за работодателя, можете да направите списък с тези, които Вие владеете и да ги подредите в същия приоритетен ред, в който са упоменати и в самата обява за работа." 

Допълнителни умения в CV

Всички подходящи умения, които решите да добавите към автобиографията си, ще увеличат шансовете Ви за успех в конкурса за назначение, когато са подходящи за обявената длъжност. Както вече споменахме по-горе, дори да не са изрично споменати в текста на длъжностното описание, всички допълнителни умения, които преценявате, че ще Ви донесат позитив, трябва да бъдат включени. 

Важно е обаче, да имат пряко връзка с работата, за която кандидатствате и да са достатъчно красноречиви, че с тях ще донесете положителен принос за компанията. Бихте могли да ги добавите към раздела, предвиден за Умения или да ги включите в описанията на назначенията в раздел Трудов стаж или още в Профила за акцент.

Представяне на умения в автобиография с помощта на CVwizard

Нашите предложения за шаблони за CV в CVwizard са направени по начин, който изключително много ще Ви улесни при представяне на Вашите умения в CV-то.  Разработили сме образци в стилен и професионален дизайн, с които да създадете една наистина открояваща се автобиография, в която всяко умение си е точно на мястото, където хората, които се занимават с подбор ще го потърсят интуитивно, заедно със съответстващата му самооценка за ниво на владеене. 

Редакторът на CVwizard е изключително бърз и интуитивен. Подготвили сме Ви богат избор от бланки за попълване с дизайни, подходящи за различни професии, бизнес сфери и за студенти. Не пропускайте и нашите статии с полезни съвети за изготвяне на документи за кандидатстване за работа. Регистрирайте се и опитайте, отнема броени минути, а резултатът със сигурност ще Ви впечатли!

Споделяне през:

Направете впечатление със своето CV

Създайте и изтеглете професионално CV бързо и лесно.

Създаване на CV