Условия за ползване

Условията и разпоредбите бяха последно променени на 21 април 2021 г.

CVwizard ви е предоставен от компанията Resumedia BV, регистрирана в Нидерландия под номер в Търговския регистър 66341817. Към използването на CVwizard са приложими следните условия. Като използвате CVwizard, вие се съгласявате с това.

Отклоненията от или допълненията към тези условия за употреба са обвързващи само ако са били приети писмено от CVwizard.

Статия 1. Използване на CVwizard

1.1. Чрез CVwizard можете срещу заплащане да генерирате, модифицирате, сваляте и изпращате CV-та и мотивационни писма. Освен това можете да разглеждате актуални обяви за работа и да ги получавате въз основа на съвпадение с вашето CV.

1.2. След като създадете CV, автоматично сте създали и профил. След завършване на вашата регистрация и активация на профила от страна на CVwizard, можете да влезете директно във вашия профил и да продължите да използвате CVwizard.

1.3. Трябва да защитавате достъпа до вашия профил от неоторизирани лица чрез потребителско име и парола. По-специално, паролата трябва да бъде пазена в строга тайна. CVwizard може да предполага, че всичко, извършено от вашия профил след влизане с вашето потребителско име и парола, се извършва под вашето ръководство и надзор. Затова вие носите отговорност за всички тези действия, освен ако не сте съобщили на CVwizard, че някой друг знае вашата парола.

1.4. Чрез CVwizard личните ви данни се обработват. За повече информация консултирайте се с декларацията за поверителност на Resumedia BV.

Статия 2. Правила за използване

2.1. Профилите са лични и не могат да бъдат прехвърляни.

2.2. Забранено е използването на CVwizard за действия, които са в разрез с националните или международните приложими закони и разпоредби. Това включва, но изрично не е ограничено до, съхраняване или разпространение чрез CVwizard на информация, която е клеветническа, дифаматорска или расистка, както и изпращане на непоискани съобщения.

2.3. Ако CVwizard установи, че нарушавате посочените по-горе условия, или получи оплаквания по този въпрос, CVwizard може самостоятелно да предприеме действия, за да прекрати нарушението. При нарушение на разпоредбите на 2.1, профилът във всеки случай ще бъде закрит и изтрит.

2.4. Ако, според мнението на CVwizard, настъпва пречка, щети или друга опасност за функционирането на компютърните системи или мрежата на CVwizard или на трети страни и/или за услугите чрез интернет, по-специално поради прекомерно изпращане на имейли или други данни, утечка на лични данни или дейности на вируси, троянци и подобен софтуер, CVwizard има право да предприеме всички мерки, които счита за разумно необходими, за да отврати или предотврати тази опасност.

2.5. CVwizard по всяко време има право да съобщава за установени наказателни престъпления.

2.6. CVwizard може да вземе обезщетение за щетите в резултат на нарушения на тези правила за поведение от ваша страна. Вие освобождавате CVwizard от всички искове от трети страни във връзка с информация, публикувана от вас.

2.7. Вие носите единствена отговорност за всички действия, които организирате онлайн с CVwizard, включително, но не само, генериране на вашето CV, подготовка на мотивационно писмо и неговото изпращане.

Статия 3. Наличност и поддръжка

3.1. CVwizard полага всички усилия, но не може да гарантира, че CVwizard ще бъде наличен по всяко време.

3.2. CVwizard активно поддържа CVwizard. Поддръжката може да се извършва по всяко време, дори ако това може да доведе до ограничаване на наличността. Поддръжката ще бъде обявена предварително, ако е възможно.

3.3. CVwizard може от време на време да променя функционалността на CVwizard. Вашите отзиви и предложения са добре дошли, но в крайна сметка CVwizard решава сам за себе си кои корекции ще направи или няма да направи.

Статия 4. Интелектуална собственост

4.1. CVwizard, шаблоните за CV, мотивационните писма, съответният софтуер, както и цялата информация и изображения на уебсайта, са интелектуална собственост на CVwizard или на неговите лицензодатели. Те не могат да бъдат копирани или използвани по какъвто и да е начин без отделното писмено разрешение на CVwizard, освен ако законът позволява.

4.2. Информацията, която публикувате или съхранявате чрез CVwizard, като текста на вашето CV или вашата лична снимка, е и остава ваша собственост (или на вашите доставчици). CVwizard има ограничено право на използване на тази информация за CVwizard.

4.3. Можете да отмените това право на използване, като премахнете съответната информация и/или прекратите договора.

4.4. Можете да променяте информация, която публикувате или съхранявате чрез CVwizard по ваша преценка.

4.5. Ако изпратите информация до CVwizard, например обратна връзка за грешка или предложение за подобрение, вие му предоставяте неограничено и постоянно право да използва тази информация за CVwizard. Това не се отнася за информация, която ясно отбелязвате като конфиденциална.

4.6. CVwizard няма да се запознава с лични данни (като комуникация между търсещи работа и работодатели), които съхранявате и/или разпространявате чрез CVwizard, освен ако това е необходимо за добро обслужване или CVwizard е задължен по силата на законово разпоредба или съдебно решение. В такъв случай, CVwizard ще полага всички усилия да ограничи своето познание за данните колкото е възможно повече, доколкото това е възможно.

4.7. През периода на вашия абонамент имате право да използвате CVwizard и документите, създадени с помощта на CVwizard, като CV или мотивационно писмо. След прекратяване на вашия абонамент, вече нямате право да използвате мотивационните писма и/или оформлението на CV(та), генерирани от вас. Тези документи могат да бъдат използвани само след закупуване на правата на CVwizard, които покриват тези документи.

Статия 5. Възнаграждения за CVwizard

5.1. Ще бъде таксувано такса за изтегляне на CV, генерирано от вас.

5.2. За първоначалната употреба на CVwizard е необходим абонамент. Абонаментът се таксува на месец. Тази такса се държи месечно предварително след 14 дни.

5.3. Актуалните цени за изтегляне на CV, генерирано от вас, и разходите за абонамент могат да бъдат консултирани чрез уебсайта на CVwizard.

Статия 6. Право на расторжение

6.1. Тъй като CV се предоставя дигитално веднага, по ваш изричен искане, след като сте се отказали от правото на расторжение, законовото право на расторжение прекъсва.

6.2. Можете да расторите договора по отношение на абонамента в рамките на 14 дни след сключването на този договор. Ще получите плащанията, които сте направили по отношение на абонамента, без забавяне и най-късно в рамките на 14 дни след прекратяване. Ако за абонамента не се таксува обезщетение в рамките на периода за обмисляне, при прекратяване няма да получите възстановяване.

Статия 7. Условия на плащане

7.1. Плащането се извършва чрез iDEAL, директно задължение, кредитна карта, PayPal или според указанията за плащане на уебсайта. След като плащането е получено от CVwizard, акаунтът ще бъде активиран.

7.2. Сумата, дължима за абонамента, ще бъде събрана месечно от използвания метод на плащане.

7.3. При закъснение на плащане, CVwizard ще ви изпрати напомняне за плащане със срок от 14 дни за извършване на плащането. Ако не изпълните задължението си за плащане след това напомняне, сте по закон в неизпълнение без да е необходимо допълнително уведомление за неизпълнение. От този момент нататък, CVwizard има право да ограничи услугите си, например като ограничи достъпа до CVwizard.

7.4. Ако CVwizard не може да събере дължимата сума и/или ако не плащате навреме, сте задължени да платите пълно обезщетение за извънсъдебните разходи, освен дължимата сума и начисленият там лихвен процент.

Статия 8. Продължителност и прекратяване на абонамента

8.1. Абонаментът започва веднага след като акаунтът ви е създаден, както е посочено в статия 1 от тези общи условия.

8.2. Ако сключвате абонамента като потребител, можете да го прекратите по всяко време чрез вашия акаунт. За да предотвратите подновяването на абонамента, отмяната трябва във всички случаи да бъде направена преди деня на новия период.

8.3. При прекратяване на абонамента, предварително платената сума няма да бъде възвръщана на потребителя при никакви обстоятелства.

Статия 9. Отговорност

9.1. Доколкото никое законодателство не се противопоставя на това, следните разпоредби за отговорност се прилагат за използването на CVwizard.

9.2. С изключение на случаите на умишлено деяние или груба небрежност, отговорността на CVwizard е ограничена до сумата, която сте заплатили за три месеца преди момента на възникване на щетата.

9.3. CVwizard изрично не носи отговорност за непряка щета, последваща щета, загубена печалба, изпуснати работни места, изгубени спестявания и щети поради прекъсване на дейността.

9.4. При форсмажорни обстоятелства, CVwizard никога не е задължен да ви компенсира за щетата, възникнала в резултат. Форсмажор включва сривове или неизправности на интернет, телекомуникационната инфраструктура, електрозахранването, вътрешни разстройства, мобилизация, война, транспортни прекъсвания, стачки, заключвания, прекъсване на дейността, забавяне в доставките, пожар и наводнения.

Статия 10. Промени в цените и условията

10.1. CVwizard може да коригира тези общи условия, както и цените, доколкото това е разрешено от закона.

10.2. CVwizard ще обяви промените или допълненията поне тридесет дни преди тяхното влизане в сила чрез уебсайта на CVwizard, така че да можете да се запознаете с тях.

10.3. Ако не желаете да приемете промяна или допълнение, можете да прекратите договора до датата на влизане в сила. Използването на CVwizard след датата на влизане в сила се счита за приемане на променените или допълнителните условия.

Статия 11. Други разпоредби

11.1. На този договор се прилага холандското право.

11.2. Доколкото законът не налага друго, всички спорове, свързани с CVwizard, ще бъдат представени на компетентния холандски съд за района, в който CVwizard е регистриран.

11.3. Ако разпоредба в тези условия изисква комуникация да бъде направена "писмено", изискването е също така изпълнено, ако комуникацията се извършва по електронен път или комуникация чрез CVwizard, при условие че е достатъчно установено, че съобщението наистина произхожда от предполагаемия изпращач и че целостта на съобщението не е нарушена.

11.4. CVwizard има право да прехвърли своите права и задължения по договора, както и обработваните от него лични данни, на трета страна, която поема CVwizard или съответната бизнес дейност от него.