Представяне на образование в CV
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 22 април 2024

Представяне на образование в CV

Разделът озаглавен Образование във Вашето CV играе първостепенна роля в общото Ви представяне и дели първото място по важност, с този за Трудов стаж. В тези секции се съдържа всичко, което бъдещите работодатели ще искат да видят преди да вземат решение дали сте подходящ кандидат, и дали да прегледат автобиографията Ви докрай. В настоящата статия сме Ви предложили общ преглед, полезни съвети и примери как да направите представяне на образованието си в CV-то, каква подредба да използвате и за какво да внимавате.

Образованието като важен раздел в структурата на едно CV

Раздел Образование е един от разделите, които експертите по подбор на персонал в България, както и в редица други държави, разглеждат приоритетно в автобиографиите на кандидатите. Независимо на какъв стадий от образованието си се намирате - начален, с прекъсване, в процес на обучение или предстоящо дипломиране, информацията представена тук дава на потенциалните работодатели представа за Вашите знания, интереси и способности в конкретната област, в която кандидатствате за определена длъжност. 

Също така, подходът Ви към образованието е изключително показателен и за Вашата личност. Той запознава потенциалните работодатели с желанието Ви, и като цяло интереса Ви, да учите, да придовите нови умения и да се развивате в дадена област. Това също са качества, които са важни при оценката на кандидатите. 

Коя информация интересува най-много работодателите

По принцип всяка компания има собствени критерии и приоритети, но съществува и базова информация, най-вече за вида и степента на завършеното образование, която всяка фирма набираща персонал и професионалисти ще иска да види.

Този момент често зависи и от длъжността, за която кандидатствате. Ако е позиция, обявена например за продавач-консултант, там ще Ви е необходимо като минимум средно образование. За колкото по-висока длъжност в йерархията на компанията кандидатствате обаче, толкова по-голяма е вероятността от Вас да се очаква придобита бакалавърска или магистърска образователна степен. 

Когато кандидатствате по определена обява, най-често от Вас ще бъде изискано да представите към документите, които подавате за конкурса и копие от дипломите за средно или висше образование, с които да удостоверите, че сте завършили успешно.

Нашият професионален съвет:

Летните стажове или работа като студент се включват в раздел Трудов стаж и не се считат за част от образователни процес. Изключение правят само практиките, които се организират от самите училища.

Подредба на информацията за Вашето образование в автобиографията

Прието е в повечето формати за автобиографии, раздел Образование да бъде подреден в обратен хронологичен ред, като се започне първо от най-високата образователна степен, която сте придобили по време на висшето си образование, и да се завърши с информация за средното образование. 

Няма практика началното образование да се представя в CV-то. Има обаче и изключения от това правило. Да вземем например, че за дадена длъжност се изисква свободно, дори перфектно ниво на владеене на чужд език и Вие сте прекарали, да кажем 5 години от началното си образование в съответната държава, където сте го научили още на ранна детска възраст и го владеете отлично, почти като местен жител ниво. Тогава, в този конкретен случай, би било уместно да представите и началното си образование в подкрепа на изискването за ниво на език.

Всеки един отделен етап в образованието Ви  (гимназия, бакалавър, магистър, доктор), следва да бъде представен с датата на започване на следването и съответно на завършването му, както и с допълнителна информация за името на гимназията, университета или факултета, държавата и населеното място, в които се намира съответното учебно заведение. 

Хубаво е да включите и всякаква поясняваща и допълваща информация, която има пряко отношение към длъжността, за която кандидатствате, или която Ви откроява като отличителна кандидатура. Например, академични постижения, отличия, тема на курсова или дипломна работа, дисератция, мастърклас или семестър в чужбина, като и други отличителни факти, които си заслужава да бъдат отбелязани. Те се изброяват като подточки, под основния текст.

Същата препоръка е валидна и при представяне на средното образование Ви образование. Посочете точното наименование на гимназията, професионалното училище или колеж, които сте завършили, населеното място, както и периода, през който сте учили до месец и година. Тук също е добре да включите информация за всякакви постижения, с които се гордеете и са релевантни към позицията. Например, отличен среден успех, награди, златен медал, успешно представяне и класиране на олимпиади, както и всичко, което говори за Вашето усърдие, желание за развитие, напредък и дори борбеност за победа и постигане на резултати и Ви отрежда графата на забележителен кандидат в дадена сфера.

Когато имате завършено образование

Езикът и правописът в начина на представяне на информацията не са без значение и говорят много за Вашето отношение към детайлите. При представяне на академично образование, на български език е прието да се изписват с малка буква съответните образователни степени, без съкращения - “бакалавър по”, “придобита бакалавърска степен по”, “магистър по”, “доктор по” и т.н.

Трябва да вземете под внимание на какъв език е поискано да представите автобиографията си, защото има разлика. Например, в английския език има специфични съкращения при определянето на образователната степен- Master of Arts (MA), Bachelor of Arts (BA) и др. 

Стига да е подходящо за длъжността, за която кандидатствате, можете да изпишете и пълното заглавие на дипломната работа, която подготвяте или, която сте защитили. 

Eто един пример, подходящ за запис:

Октомври 2022- ноември 2023 - НБУ, град София, магистър по Маркетинг мениджмънт, департамент Икономика.

  • Дипломна работа на тема “Съвременни аспекти и приложение на дигиталните технологии в маркетинговото управление”.

Когато все още учите 

Когато кандидатствате за работа или за продължаване в следващ етап на образование, в момент, в който Вашата текуща образователна подготовка все още не е приключила напълно, трябва да посочите очакваната дата (месец и година) на дипломиране. Например:

Ноември 2024  - предстоящо дипломиране, ОКС магистър в специалност Логопедия, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Софийски университет Свети Климент Охридски.

Този формат можете да приложите и ако все още сте в процес на завършване средно образование. Изразите “предстоящо завършване”, “предстоящо дипломиране” биха били подходящи и тук.

Образование придобито в чужбина

В случаите, в които сте завършили средно или висше образование в чуждестранен университет, гимназия или колеж и представяте CV на български език, можете да включите наименованията на училището и програмата, така както са дадени на оригиналния език, като добавите и кратко пояснение на български език. Ето един пример:

Септември 2019-ноември 2023 г. - Архитектура и градоустройство, ОКС бакалавър (BA, Architecture and Urban Design), университет Politecnico di Milano, Италия.

Представяне на средно образование

Представянето на раздела за средно образование може да организирате идентично на тази за академичното си образование. Задължителните елементи, които трябва да включите са името на училището, града, държавата, периода, в който сте учили, както и месеца и годината на дипломиране.

Когато гимназията дава професионална квалификация, задължително трябва да я споменете. Например, ако завършвате езикова гимназия с изучаване на определен език, професионална гимназия по текстил и мода, професионална гимназия по телекомуникации, по програмиране, търговска или други. 

Дипломи и удостоверения

В раздела за образование, освен да опишете правилно вида на степента на образование и дипломата, която сте получили, можете също да напишете, че прилагате копие на самия документ. Това може да стане в скоби непосредствено след записа за самото образование. Например: (прил. диплома към настоящото CV).

Ако има изискване в самата обява за работа, можете да приложите и съответните удостоверения или приложения, които се издават по системата Europass за уеднаквяване на документи в ЕС. 

Специално за средното образование, в България е много важно да изпишете правилно абревиатурата, която стои пред името на всяко средно училище по системата на Министерството на образованието и науката (МОН). Тя дава важна информация за типа средна образователна подготовка, която сте придобили. Например, СОУ - Средно общообразователно училище, ЧСОУ - Частно средно образователно училище, АЕГ - английска езикова гимназия, и др.

Когато сте завършили средно образование в чужбина, задължително посочете вида на придобитата диплома според системата или стандарта, по който се издава. Например, GED (General Education Diploma), IB (International Baccalaureate Diploma) или друга, в зависимост в държавата, в която сте учили.

“Хубаво е да включите и всякаква поясняваща и допълваща информация, която има пряко отношение към длъжността, за която кандидатствате, или която Ви откроява като отличителна кандидатура. Например, академични постижения, отличия, тема на курсова или дипломна работа, дисератция, мастърклас или семестър в чужбина, като и други отличителни факти, които си заслужава да бъдат отбелязани.”

Позициониране на раздел Образование

Както вече стана дума, двата ключови раздела при съставяне на CV, са именно тези на Трудовия стаж и Образованието. Кой от двата ще позиционирате на първо място, изцяло зависи от длъжността, за която кандидатствате. 

Когато сте опитен професионалист и имате години натрупан трудов стаж, естествено е да позиционирате раздел Трудов стаж на предно място във Вашата автобиография. Ако пък сте студент или начинаещ експерт, който сега стартира кариерния си път, позиционирането на раздел Образование на първо място в автобиографията би било по-правилното решение. Ако образованието Ви е по-релевантно към длъжността, от опита, който имате, изведете го като секция непосредствено след личните данни и профила Ви в структурата на CV-то.

6 полезни съвета при представяне на образование в CV

В заключение Ви предлагаме обобщени 6 полезни съвета в представянето на  раздел Образование във Вашето CV, за да постигнете ясен и приятен за преглед вид на документа:

  • За да улесните максимално специалистите по подбор на персонал, представете образованието си в обратен хронологичен ред, като започнете от най-скорошната активност към всяка по-предишна. 
  • Бъдете искрени, прецизни и коректни във фактологията, която представяте. Всеки работодател може лесно да направи справка и при най-малкото съмнение дали информацията е достоверна.
  • Ако все още не сте завършили образованието си, посочете очакваната дата на дипломиране като месец и година.
  • Информацията трябва да е представена кратко, ясно и да е в съответствие с целта на автобиографията. 
  • Поставете на по-предна позиция именно този раздел, който има най-пряко отношение към длъжността, за която кандидатствате.
  • Стажовете са част от раздел Трудов стаж и не се представят в Образование. Изключение правят само летните практики, организирани от самото учебно заведение.

Как CVwizard идва на помощ

Нашите предложения за шаблони за CV в CVwizard могат много да Ви улеснят за съставяне на CV и да Ви предложат стилен и професионален дизайн, с които да създадете една наистина открояваща се автобиография. Предлагаме Ви богат избор от дизайни, подходящи за различни професии, бизнес сфери и за студенти. 

Редакторът на CVwizard е изключително бърз и интуитивен. Необходимо е само да изберете шаблон за CV от нашите предложения, да настроите желаната цветова гама, която най-много Ви харесва и да попълните личната си информация в разделите. Регистрирайте се и опитайте, отнема броени минути, а резултатът ще Ви впечатли! 

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Направете впечатление със своето CV

Създайте и изтеглете професионално CV бързо и лесно.

Създаване на CV