Koulutus CV:ssä

Koulutus CV:ssä

Koulutus on yksi CV:n tärkeimpiä osioita, ja etenkin vastavalmistuneille kenties kaikkein tärkein. On olemassa työpaikkoja, joissa tietty koulutus on selkeä vaatimus ja joissakin tapauksissa näin on määritelty jopa laissa, kuten sairaanhoitajien kohdalla. Koulutus kannattaa mainita CV:ssä myös silloin kun opintosi ovat jääneet kesken, ja toisaalta myös jatko- tai erikoistumiskoulutus voi olla tärkeää työnhaun yhteydessä, sillä se auttaa erottumaan hakijajoukosta.

Onko koulutus pakollinen CV:ssä? 

Työkokemuksen ohella koulutus monessa tapauksessa ansioluettelon eli CV:n tärkein osio. On olemassa paljon ammatteja, joissa tietty koulutus on selkeä edellytys, mutta myös paljon ammatteja, joissa se parantaa selkeästi mahdollisuuksiasi päästä alalle. Rekrytoijat tekevät usein karsintaa silmäilemällä hakijoiden CV:t läpi, ja tällöin koulutus on yksi ensimmäisistä osioista, jotka katsotaan läpi. Koulutus kannattaa mainita myös vaikka opintosi olisivat jääneet kesken, sillä osittainen koulutuskin on parempi kuin ei koulutusta ollenkaan. 

Mitä työnantajat päättelevät koulutuksen perusteella?

Rekrytoijat lukevat läpi vuosittain satoja tai jopa tuhansia ansioluetteloita ja koulutus on yksi keskeisistä osioista, joiden perusteella jatkoon pääsevät hakijat valitaan. Työnantajalle koulutus voi kertoa useita eri asioita:

 • Tietyillä aloilla koulutus on laissa säädetty edellytys, eikä epäpäteviä hakijoita voida harkita tehtävään lainkaan.
 • Lisäksi on olemassa joukko tehtäviä ja titteleitä, joita ei käytännössä voi suorittaa ilman kyseistä tutkintoa. Esimerkiksi yksityisellä sektorilla työskentelevä juristi tai insinööri ovat työtehtäviä, joissa laki ei edellytä tiettyä koulutusta, mutta käytännössä ilman koulutusta työtä on mahdotonta saada. 
 • Työnantajat haluavat siis nähdä onko koulutus suoritettu, eli onko sinulla oikeus käyttää tiettyä titteliä. 
 • On suuri joukko ammatteja, joissa tietyn alan koulutukselle ei ole ehdottomia vaatimuksia, mutta sen sijaan on joukko koulutukseen liittyviä suuntautumisia, jotka ovat ihanteellisia, esimerkiksi markkinoinnin työpaikkoihin koulutus voi olla perinteinen markkinoinnin koulutus tai muun alan koulutus, mikäli se liittyy toimialaan tai olet jo kerryttänyt työkokemusta markkinoinnin parissa vaikka sinulla olisi toisenlainen koulutustausta. 
 • Työnantajat päättelevät koulutuksen perusteella esimerkiksi kykyjäsi ajatella abstraktisti. 

Expert Tip:

Myös kesken jääneet opinnot voivat olla arvokasta tietoa CV:ssä, etenkin mikäli olet päätynyt kokoaikaisesti työelämään ennen kuin olet ehtinyt suorittaa opintojasi loppuun. Esimerkiksi tietotekniikan alalla on paljon tehtäviä, joissa käytännön osaamisen vaatimukset ovat tiukemmat kuin koulutuksen suhteen, ja alan kehitys on toisaalta niin nopeaa että työnantajat painottavat jatkuvan oppimisen taitoja enemmän kuin muodollista koulutusta.

Mitä tietoja koulutuksesta on oltava mukana CV:ssä

CV:n sisältö on aina tärkeää räätälöidä hakemaasi työpaikkaa varten, joten ei ole olemassa ainoaa oikeaa vastausta kysymykseen mitä tietoja koulutuksesta on oltava mukana CV:ssä. Hyvänä sääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että koulutuksen suhteen on hyvä mainita ainakin seuraavat seikat:

 • Tutkinnon tai koulutuksen nimi. Mikäli tutkinnosta käytetään myös lyhennettä, kirjoita se ja koko tutkinnon nimi pitkänä versiona, jotta työnantajien käyttämät rekrytointijärjestelmät osaavat varmasti löytää sen tekstin joukosta. Mikäli opinnot ovat kesken, mainitse myös tämä.
 • Oppilaitoksen nimi ja mikäli nimi ei itsessään sitä kerro, myös paikkakunta. Näin etenkin mikäli kyseessä on ulkomaalainen oppilaitos.
 • Ajanjakso, jolloin suoritit opintosi. 
 • Monessa tapauksessa voit mainita myös erikoistumisen, kuten esimerkiksi tradenomien, kauppatieteiden maistereiden tai insinöörien kohdalla. 
 • Mikäli lopputyösi aihe tai valinnaisena suorittaneesi opinnot liittyvät suoraan hakemaasi työhön, mainitse myös tämä ja kerro vaikka lopputyösi aiheesta tai työhön liittyvistä valinnaisista kursseista. 
 • Joissakin tapauksissa, kun koulutus on ulkomainen tai melko tuntematon, on hyvä mainita myös opintojen laajuus eli kuinka monta opintopistettä tutkinnon suorittaminen on vaatinut, tai kuinka monta opintopistettä ehdit suorittaa ennen kuin opinnot jäivät kesken. 
 • Joissakin tapauksissa työnantaja haluaa tietää myös arvosanasi. Mainitse tällöin myös keskiarvosi CV:ssäsi. 
 • Kun koulutuksesi on edellytys tiettyjen ammattioikeuksien saamiselle, CV:ssä on hyvä mainita milloin sinulle on myönnetty kyseiset ammattioikeudet, vaikkapa sairaanhoitajan ammatissa toimimiseksi. 
 • Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mikäli olet suorittanut ammatillisen koulutuksen ta korkeakoulututkinnon, on lukio-opintojen mainitseminen turhaa, ja vie tilaa tärkeämmiltä asioilta. 

Kuinka listata suoritettu tutkinto CV:ssä

Kun olet suorittanut tutkinnon valmiiksi, on tiettyjä asioita joita siitä kannattaa ottaa mukaan ansioluetteloon. 

 1. Tutkinnon tai koulutusohjelman nimi. Tämä kannattaa kirjoittaa molemmissa muodoissa, mikäli tutkinnosta käytetään usein lyhennettä, kuten valtiotieteiden maisteri, VTM. 
 2. Oppilaitoksen nimi ja mikäli paikkakunta ei suoraan käy ilmi koulun nimestä, myös paikkakunta. Ulkomailla suoritettujen opintojen suhteen tämä on erityisen tärkeää. 
 3. Ajanjakso, jolloin suoritit opintosi. Voit mainita ajanjakson käyttäen vuosilukuja.
 4. Lyhyt kuvaus opinnoista tai vaikkapa lopputyösi aiheesta, mikäli se liittyy hakemaasi työhön.
 5. Keskiarvo, mikäli haluat sen lisätä tai työnantaja on pyytänyt tätä tietoa.

Esimerkki 1:

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki
2009 - 2013 

Suoritin 210 opintopisteen laajuisen tieto- ja viestintätekniikkaan erikoistuneen insinöörin AMK-tutkinnon Metropolia Ammattikorkeakoulussa erikoistuen ohjelmistokehitykseen. Lopputyöni liittyi Android-mobiilisovellusten kehittämiseen. 

Esimerkki 2:

Kauppatieteiden kandidaatti, KTM
Turun kauppakorkeakoulu
2016-2021

Suoritin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon erikoistuen kansainväliseen liiketoimintaan. Lopputyöni aiheena oli suomalaisten kasvuyritysten kansainvälinen laajentuminen ja kasvuyrityksille tarjolla olevat laajentumista vauhdittavat erilaiset tukimuodot ja palvelut. 

Kesken olevat opinnot CV:ssä

Moni aloittaa uransa jo ennen valmistumista, joten on luontevaa että keskeneräisten opintojen listaaminen CV:ssä herättää kysymyksiä. Käynnissä olevat opinnot on tärkeää mainita CV:ssä, ja työnantajaa kiinnostaa tällöin kuinka paljon olet suorittanut jo opintojasi ja milloin on suunniteltu valmistumisen ajankohta. Takaa-ajatuksena voi olla esimerkiksi se, että työnantaja haluaa palkata henkilön, joka valmistuu seuraavan vuoden sisällä ja toimii ennen tätä esimerkiksi junior-tason tehtävissä tai harjoittelijana. 

Esimerkki:

Oikeustieteiden ylioppilas, oik. yo
Helsingin yliopisto
2022 -

Olen kolmannen vuoden oikeustieteen opiskelija ja suorittanut 300 opintopisteen OTM-tutkinnosta noin 100 opintopistettä. Suunniteltu valmistumisen ajankohta on kesäkuu 2027. 

Ulkomailla suoritetut opinnot CV:ssä

Ulkomailla suoritettu tutkinto tai oppilaitos ei välttämättä ole suomalaiselle työnantajalle tuttu, joten on ulkomailla suoritettujen opintojen suhteen on hyödyllistä antaa hieman lisätietoja, jotta työnantaja pystyy hahmottamaan oppilaitoksen suhteessa suomalaisiin ja toisaalta myös koulutuksen suhteessa suomalaiseen vastaavaan koulutukseen. Tällöin on hyvä käyttää suomalaisia vertailukohtia ja mikäli kyseessä on ala, jolla toimiminen edellyttää ammattioikeuksien saamista, on myös tärkeää mainita onko koulutus suomalaisten viranomaisten hyväksymä ja ammattioikeudet myönnetty. Valtaosa oppilaitoksista, myös suomalaisista, on määritellyt virallisen englanninkielisen käännöksen suoritettavalle tutkinnolle, joten tämän käyttäminen on myös tärkeää työnhaun yhteydessä. 

Esimerkki:

Master of electrical engineering, Electroingenieure
University of Bonn
2018 - 2023

Suoritin 300 opintopisteen laajuisen sähköinsinöörin tutkinnon Bonnin yliopistossa. Tutkinnon suoritettuani minulla on oikeus käyttää saksalaista Electroingenieure-titteliä. Tutkinto vastaa suomalaista diplomi-insinöörin tutkintoa.

Ylioppilastutkinto CV:ssä

Ylioppilastutkinto on monelle ensimmäinen tutkinto ennen ammatillisia tai korkeakouluopintoja, ja ennen kuin sinulla on ammatillinen tai korkeakoulututkinto suoritettuna, kannattaa myös ylioppilastutkinto mainita CV:ssä. Joissakin tapauksissa, etenkin mikäli olet hakeutunut ammatilliseen oppilaitokseen lukion jälkeen, on tärkeää mainita myös lukio, sillä kaikki ammattikorkeakoulussa opiskelleet eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa. Ylioppilastutkinto on tärkeää mainita myös silloin kun sen jälkeiset opinnot ovat jääneet kesken. Yo-tutkinnosta on hyvä mainita tutkinnon nimi, oppilaitoksen nimi, ajanjakso jolloin suoritit tutkinnon ja mielellään myös ylioppilaskirjoitusten arvosanat, mikäli haluat. 

Esimerkki:

Ylioppilas
Jyväskylän lyseon lukio
2008 - 2012

Suoritin ylioppilastutkinnon valmiiksi keväällä 2012. Kirjoitin kaikkiaan kuusi eri ainetta, joista äidinkieli (suomi) laudatur, englanti (taso A) eximia cum laude approbatur, toinen kotimainen kieli (ruotsi, taso B) magna cum laude approbatur, saksa (taso B) cum laude approbatur, matematiikka (pitkä) magna cum laude approbatur ja reaaliaineet cum laude approbatur. 

Kuinka listata kurssit ja muut opinnot CV:ssä

Koska työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja monella alalla edellytetään koko uran ajan oman osaamisen päivittämistä, myös kurssit ja muut opinnot voivat olla erittäin tärkeää sisältöä ansioluettelossa. Kurssien listaamiseen pätee kuitenkin muutama sääntö, jotka on hyvä pitää mielessä: 

 • Mikäli sinulla on suuri määrä suoritettuja kursseja, harkitse mitkä niistä ovat kaikkein olennaisinta hakemasi työpaikan kannalta. CV:n pituuden ei pitäisi koskaan olla yli kaksi A4-arkkia, joten kursseille ei pidä antaa niin paljon tilaa että joudut karsimaan esimerkiksi työkokemus-osion tilasta. 
 • Myöskään vanhoja kursseja ei kannata mainita, etenkin mikäli kyseessä on osaamista joka vanhenee. Näin on vaikkapa kirjanpitäjille suunnattujen säännöllisten verotukseen liittyvien kurssien suhteen. 
 • Työhön pakollisina kuuluvat kurssit eivät myöskään välttämättä kuulu ansioluetteloon. 
 • Mikäli haluat, voit listata kurssit omana osionaan CV:een ja kertoa lyhyesti kurssien sisällöstä.
 • Kurssit ovat itse sisältönsä lisäksi hyvä keino viestittää työnantajalle, että olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja halukas panostamaan oman osaamisesi ajan tasalla pitämiseen. 

Esimerkki:

Digital marketing specialization
IE Business School, Barcelona (Courseran kautta)
Elokuu 2022 - Helmikuu 2023

Suoritin viiden kurssin laajuisen digitaalisen markkinoinnin erikoistumisen verkko-opintoina Courseran kautta. Opintojen tarjoaja oli IE Business School. Kurssin aiheisiin kuului digitaalisten markkinoinnin prosessien ymmärtäminen, digitaalisen markkinoinnin kanavat, kampanjan suunnittelu, kampanjan tulosten mittaaminen ja digitaalisen markkinoinnin työkalut. 

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi kurssit ovat mainio keino näyttää mahdolliselle työnantajalle, että olet kiinnostunut panostamaan oman osaamisesi kehittämiseen ja ylläpitämiseen, mitä työnantajat arvostavat työntekijöissä.  

Mihin koulutus-osio kannattaa laittaa CV:ssä

Koulutus on yksi CV:n tärkeimmistä osioista, joten sen sijoitus CV:ssä on myös tärkeää. Kun sinulla on työkokemusta, on luontevaa että koulutus ja kurssit sijoitetaan työkokemus-osion alle. Tämä johtuu siitä, että mitä kauemmin on kulunut aikaa opinnoista, sitä vähemmän tutkinnolla on merkitystä, ja työkokemus sekä osaaminen ovat CV:n tärkeintä sisältöä. Tämä on myös tyypillisin sijoitus koulutukselle, ja todennäköisesti paikka, josta myös rekrytoija sitä etsii. 

Mikäli olet vastavalmistunut, työskennellyt muulla kuin omalla alallasi opintojen jälkeen, mutta ilman oman alan kokemusta, koulutus on paikallaan sijoittaa ennen työkokemusta. Tämä johtuu siitä, että koulutus on tärkeämpi oman alasi työpaikkaa hakiessa kuin muun alan työkokemus, ja tärkeimmät myyntivaltit on aina hyvä nostaa kärkeen. 

Sama koskee myös työnhakijoita, jotka ovat vaihtamassa alaa: mikäli olet juuri suorittanut tai suorittamassa opintoja alalta, jolle olet hakeutumassa, voit hyvin nostaa sen ylimmäksi ja tämän jälkeen työkokemuksen, joka voi olla “vanhalta” alaltasi. 

Avoin yliopisto ja kansalaisopisto CV:ssä

Moni suorittaa opintoja avoimen yliopiston tai kansalaisopiston kautta, ja myös nämä kannatta aina mainita CV:ssä, mikäli ne liittyvät jollakin tapaa hakemaasi työpaikkaan. Mikäli havahdut valmistuttuasi siihen, että nuorempana tehty uravalinta ei ollutkaan se unelma-ammatti, monessa tapauksessa ura voi avautua omalla unelma-alalla erilaisten kurssien ja sertifiointien avulla. Esimerkiksi avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa opintokokonaisuuksia, jotka koostuvat useista kursseista ja voivat jo hyvinkin vakuuttaa työnantajan siitä, että olet motivoitunut vaihtamaan alaa, ja lisäksi sinulla on jonkin verran teoriapohjaa. 

Monessa työssä kaivataan myös eri kielten osaamista ja kansalaisopiston kurssit ovat tyypillinen tapa päästä opettelemaan uutta kieltä. Voit halutessasi mainita kielitaitoon liittyvät kurssit joko omana osionaan, harrastuksissa tai kielitaito-osiossa. Valmiissa CV-malleissa on omat osiot koulutukselle, kursseille ja kielitaidolle. 

Viime hetken vinkit: koulutus CV:ssä

Koulutus on tärkeä osa CV:n sisältöä ja tutkintokoulutuksen lisäksi kurssit ja erilaiset sertifioinnit voivat olla suureksi hyödyksi työnhaussa. Muista seuraavat perussäännöt:

 • Työkokemusta omaavalle koulutuksen oikea sijainti on työkokemuksen jälkeen. 
 • Alaa vaihtavalle henkilölle koulutus voi monessa tapauksessa olla ennen työkokemusta, etenkin mikäli sinulla ei vielä ole työkokemusta uudelta alaltasi, mutta taskussa paperit uudelta alalta.
 • Myös vastavalmistuneelle tai vielä opintojaan suorittavalle koulutuksen paikka on monessa tapauksessa ennen työkokemusta, poikkeuksena mikäli sinulla on jo oman alasi työkokemusta. 
 • Myös kurssit ja sertifioinnit kannattaa ottaa mukaan ansioluetteloon. Poimi tällöin ne kurssit ja sertifioinnit, jotka ovat hakemasi työn kannalta oleellisimpia.
 • Mikäli kaipaat lisää inspiraatiota CV:n tekemiseen, CVwizardin CV-artikkelit tarjoavat suuren määrän käytännöllisiä vinkkejä ja vastauksia yleisiin kysymyksiin. 
Jaa via:

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä