Kovat taidot ja henkilökohtaiset vahvuudet CV:ssä
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 26. kesäkuuta 2024

Taidot eli osaaminen CV:ssä

Työelämässä puhutaan paljon taidoista eli osaamisesta, mutta mitä sillä oikein tarkoitetaan? Taidot voidaan jakaa karkeasti kahteen eli alueeseen: niin kutsuttuihin koviin taitoihin ja pehmeisiin taitoihin. On tavallista, että työpaikkailmoituksessa listataan toiveita sekä kovien että pehmeiden taitojen suhteen, ja tämän vuoksi on tärkeää että molemmat on mainittu myös CV:ssä. Kovien taitojen kuten IT-osaamisen lisäksi työelämässä arvostetaan entistä enemmän pehmeitä taitoja, sillä esimerkiksi vuorovaikutustaidot ovat usein ratkaisevassa asemassa tiimityössä onnistumisen kannalta, ja myös esimerkiksi sopeutumiskyky on tärkeä ominaisuus jatkuvasti kehittyvässä työelämässä.

Miksi taidot on tärkeää mainita CV:ssä? 

Uutta työntekijää rekrytoidessaan työnantajat listaavat usein keskeiset kriteerit sille, mitä hakijoilta edellytetään työssä menestymisen kannalta. Nämä kriteerit liittyvät usein koulutukseen ja työkokemukseen, mutta kovat ja pehmeät taidot ovat vähintään yhtä tärkeässä roolissa - joskus jopa ratkaisevia tekijöitä kun valinta tehdään kahden muodollisesti yhtä pätevän hakijan väliltä. Yli 90 % rekrytoijista onkin sitä mieltä, että pehmeät taidot ovat tärkeitä rekrytointipäätöksiä tehdessä (1).

Koska CV on useimmiten asiakirja, jonka kautta työnantajat tutustuvat työnhakijaan ensimmäistä kertaa, on tärkeää että ansioluettelo heijastaa työlle asetettuja vaatimuksia ja toiveita. Nämä on useimmiten listattu työpaikkailmoituksessa, ja CV on tärkeää räätälöidä eli kohdentaa haettua työpaikkaa varten. Kun taidot on mainittu CV:ssä, työnantaja voi nopeasti tarkistaa läpi missä määrin vastaat työlle asetettuja osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Usein on niin, että mikäli työnantaja ei löydä CV:stä viitteitä osaamiseen liittyviin toivomuksiin, päätyy CV nopeasti mappi ö:hön, sillä työnantaja ei luonnollisestikaan voi tietää hakijalla olevasta osaamisesta mikäli sitä ei ole mainittu ansioluettelossa. 

Monessa työpaikassa painotetaan myös hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia eli pehmeitä taitoja. Näitä kutsutaan työpaikkailmoituksissa usein nimellä henkilökohtaiset vahvuudet, eli kun näet työnantajan toivovan hakijoilta esimerkiksi luovuutta ja joustavuutta, tiedät että työnantajalla on toiveita hakijoiden pehmeiden taitojen suhteen. Vahvuudet on tämän vuoksi tärkeää listata myös omassa CV:ssä. 

Omien taitojen tunnistaminen CV:tä varten

Koska taidot ovat arvokasta sisältöä CV:ssä, on tärkeää tietää mitä taitoja CV:ssä on sitten listattava, ja kuinka omat taidot voi tunnistaa. Mikäli ei ole harjoitellut omien taitojen tunnistamista, kannattaa se harjoitus tehdä CV:n luomisen yhteydessä, sillä työnhaun yhteydessä on joka tapauksessa tärkeää osata kertoa omasta osaamisesta.  

Kovien taitojen kohdalla taitojen tunnistaminen on helpompaa kun pohdit millaista niin kutsuttua siirrettävää osaamista sinulla on, eli mitä osaamista voit viedä mukanasi työpaikasta toiseen. Kyse voi olla vaikkapa tietyn tietojärjestelmän osaamista, esimerkiksi Salesforcen käytöstä, tai Photoshopin käytöstä. Tämä osaaminen voi olla hyödyllinen taito nykyisessä työssäsi, ja moni muukin työnantaja arvostaa sitä. Kovan osaamisen kohdalla taidot voi olla hankittu joko koulutuksen kautta, työn kautta tai vapaa-ajalla: tärkeintä on lopputulos, eli mitä osaamista voit työnantajalle tarjota. CV:ssä on hyvä mainita 3-5 keskeistä, hakemaasi työpaikkaan liittyvää taitoa. Tämän lisäksi voit halutessasi kertoa joko osaamisen tasosta tai parilla sanaaa sen kontekstista, eli mikäli osaat esimerkiksi käyttää Salesforcea myynnin ennusteiden ja raporttien luomiseen, tämä voi olla arvokasta lisätietoa työnantajalle, joka toivoo nimenomaan tämän tyyppistä osaamista. 

Pehmeiden taitojen osalta omien vahvuuksien tunnistaminen voi olla joskus vaikeampaa, mutta kaikilla on vahvuuksia. Oletko esimerkiksi saanut positiivista palautetta työpaikalla jostakin asiasta? Vahvuuksia voi olla vaikkapa joustavuus, sopeutumiskyky, taito oppia uusia asioita, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisukyky ja luovuus. Henkilökohtaiset vahvuudet kannattaa listata CV:ssä etenkin kun työpaikkailmoituksessa on mainittu millaisia ominaisuuksia työnantaja toivoo hakijoilta. Myös vahvuuksien suhteen voit halutessasi listata 2-4 keskeistä ominaisuutta ja mielellään kertoa parilla sanalla kontekstista, vaikkapa toteamalla että olet mestari ratkaisemaan ongelmia etenkin haastavissa asiakaspalvelutilanteissa, tai pitämään esitelmiä ja myymään ideoitasi yrityksen johdolle, eli että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. 

Sekä pehmeiden että kovien taitojen kohdalla on tärkeää, että ansioluettelossa listaamasi taidot liittyvät työpaikkailmoituksessa mainittuihin toiveisiin, tai mikäli niitä ei ole mainittu, mitä voit päätellä tehtävään liittyvien vaatimusten olevan.

Vinnki:

Omien pehmeiden taitojen tunnistaminen voi olla helpompaa, kun pohdit omia työskentelytapojasi ja esimerkiksi tapaasi vuorovaikuttaa muiden kanssa. Oletko esimerkiksi järjestelmällinen, aloitteellinen, joustava, empaattinen tai hyvä löytämään ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin? Nämä ovat kaikki pehmeitä taitoja. Pehmeille taidoille on nimittäin tavallista, että ne ovat pikemminkin synnynnäisiä vahvuuksia opittujen sijaan, ja tämän vuoksi kaikilla on omia arvokkaita pehmeitä taitoja.

Tärkeimmät kovat ja pehmeät taidot CV:ssä

Ansioluettelossa on siis tärkeää tuoda esille omaa osaamista, ja taitojen jakaminen koviin ja pehmeisiin taitoihin on hyvä keino tuoda omat myyntivaltit esille. Kovia ja pehmeitä taitoja on suuri määrä, mutta jotkin näistä ovat yleisempiä ja halutumpia kuin toiset, etenkin työmarkkinoilla. 

IT-osaaminen on kovaa valuuttaa

Kovista taidoista etenkin kaikki tietotekniikkaan liittyvä on luonnollisesti erittäin haluttua lähestulkoon alalla kuin alalla. Valtaosa työnantajista odottaa työnhakijoiden hallitsevan perus-IT:n eli sähköpostin käytön ja esimerkiksi Microsoftin Office-paketin ohjelmiston käytön. Nämä ovat 

Keskeiset taidot CV:ssä - kovat taidot vastaan pehmeät taidot

Valtaosa työpaikkailmoituksista pitää sisällään toiveita sen suhteen, millaista osaamista hakijoilta toivotaan. Tämä on totta etenkin kovien taitojen kohdalla, sillä työnantajalla on rooliin liittyviä tehtäviä, joiden suorittaminen vaatii tietynlaista osaamista. Toisaalta etenkin viime vuosina pehmeiden taitojen tärkeys on korostunut, sillä työnantajat ymmärtävät paremmin että nämä pitkälti synnynnäiset vahvuudet ja taipumukset ovat monessa tapauksessa tärkeitä ratkaisevassa asemassa sen suhteen, kuinka työntekijä suhtautuu työyhteisöön ja esimerkiksi siinä tapahtuviin muutoksiin. 

Kovat taidot tekevät hakijasta halutun

Kovien taitojen suhteen on totta, että tämä osaaminen on usein sitä, mitä eniten peräänkuulutetaan työpaikkailmoituksissa. Kovilla taidoilla tarkoitetaan osaamista, joka on siirrettävissä työpaikasta toiseen, esimerkiksi tietyn IT-järjestelmän osaaminen. Kova osaaminen on tärkeää listata CV:ssä, sillä se on usein ansioluettelon osa-alue, jonka myös rekrytoijat vilkaisevat ensiksi läpi. On tärkeää, että CV:ssä mainittu osaaminen liittyy työpaikkailmoituksessa peräänkuulutettuun osaamiseen, eli mikäli esimerkiksi työpaikkailmoituksessa kerrotaan vaatimuksena olevan CRM-järjestelmien osaaminen, kannattaa CV:ssä mainita osaamasi CRM-järjestelmät. Lisäksi voit halutessasi mainita mitä eri osia kyseisestä järjestelmästä osaat käyttää, etenkin mikäli hakemasi tehtävään liittyy vaikkapa analyysien ja raporttien tekoa, tai markkinointia. 

Millaisia kovia taitoja työnantajat hakevat riippuu jokseenkin alasta ja työnkuvasta, ja alla on joitakin tyypillisiä esimerkkejä työtehtäviin riippuvista kovista taidoista:

 • Kirjanpitäjä tai muu taloushallinnon rooli: yrityksen verotus, laskutus, tilinpäätös, Excelin osaaminen, kansainvälisen liiketoiminnan prosessit, käytössä olevat taloushallinon järjestelmät.  
 • Myynnin työtehtävät: asiakkuuksienhallinta- eli CRM-järjestelmät (usein tietty järjestelmä), esitysten teko (vaatii usein Powerpointin osaamista), yritysmyynnin rooleissa etenkin Linkedinin myynnin ratkaisujen käyttö, raportointi ja analyysi. 
 • Markkinoinnin työtehtävät: visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun työkalut, CRM-järjestelmä, sisällönhallintatyökalut eli CMS-järjestelmät, sosiaalisen median työkalut ja alustat, analyysityökalut. 
 • Sähköasentaja: Tiettyjen laitetyyppien vianhaku ja korjaaminen, erilaiset sähköasennuksiin liittyvien vaatimusten ja lainsäädännön tunteminen, turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja säädökset. 

Koska kovia taitoja voi oppia koulutuksen, kurssien tai työelämän kautta, voi monessa tapauksessa olla työnhaun yhteydessä eduksi mikäli voit dokumentoida osaamisesi laajuuden tai syvyyden esimerkiksi sertifioinnin avulla. Mainitse myös nämä Taidot-osiossa CV:ssäsi. 

Pehmeät taidot ovat kovaa valuuttaa työelämässä

Pehmeiden taitojen määritteleminen voi olla vaikeaa, sillä kyseessä ei ole selkeästi rajattuja tai vaikkapa opiskelemalla opeteltuja taitoja. Ne ovatkin usein synnynnäisiä ja jollakin tapaa henkilön persoonaan liittyviä ominaisuuksia, jotka ovat kuitenkin entistä tärkeämmässä asemassa työelämässä. Pehmeille taidoille on tyypillistä, että ne eivät ole sidoksissa tietynlaiseen työpaikkaan tai rooliin, vaan tietystä pehmeästä taidosta on usein hyötyä hyvin erilaisissa työpaikoissa. Esimerkkinä tästä on kyky omaksua uusia asioita: tämä on työnantajien arvostama taito lähes minkä tahansa tyyppisessä työssä. Lisäksi etenkin vuorovaikutustaidot ovat kovaa valuuttaa työelämässä, sillä jokainen toimii osana työyhteisöä ja lisäksi usein vuorovaikuttaa vaikkapa asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Pehmeiden taitojen suhteen osaaminen on samalla tapaa siirrettävissä eri työpaikkojen välillä, mutta on tyypillistä että työnantajat toivovat pääpiirteittäin samanlaisia pehmeitä taitoja työnhakijoilta työtehtävästä riippumatta. Alla on joukko työnantajien eniten arvostamia pehmeitä taitoja (2):

 • Analyyttinen ajattelu ja ideointi. Näitä taitoja tarvitaan useissa erilaisissa tehtävissä, olipa kyseessä asiantuntijatehtävä tai asiakaspalvelu. 
 • Uuden oppiminen. Tämä kattaa ei ainoastaan kyvyn omaksua uusia asioita, vaan motivaatio kehittää itseään. 
 • Ongelmanratkaisukyky. Työnantajat peräänkuuluttavat ongelmanratkaisutaitoja hyvin erilaisissa työtehtävissä, joten tämä on suosittu pehmeä taito. Ongelmia on osattava ratkaista olipa hakija hakemassa työpaikkaa kahvilasta tai toimistotyötä asiantuntijana.  
 • Sopeutuvuus ja joustavuus. Työelämä on kovassa murroksessa lähes alalla kuin alalla, ja uudet teknologiat vaikuttavat työtapoihin. Tämän vuoksi työnantajat toivovat, että työntekijät pystyvät sopeutumaan uudenlaisiin työtehtäviin, työyhteisön muutoksiin ja kehittymään muutosten mukana. 

Halutuimmat taidot työnantajat etsivät työnhakijoissa

Uutta työntekijää etsiessään työnantajat etsivät usein sekä tiettyjä kovia että pehmeitä taitoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että listaat molemmat omalta osaltasi ansioluettelossa keskittyen osaamiseen, joka liittyy työpaikkailmoitukseen. Johtuen digitalisaation ja tekoälyn eli AI:n vaikutuksesta työelämään, työnantajat arvostavat hakijoissa melko pitkälti samanlaisia pehmeitä taitoja.

 • Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Näitä taitoja vaaditaan käytännössä missä tahansa työpaikassa, ja joissakin tapauksissa ne voivat olla jopa aivan ratkaisevassa roolissa, esimerkiksi terveydenhuollon parissa missä työtä tehdään tiimeissä ja vaatimukset viestinnän selkeydelle ovat korkeat 
 • Stressinsietokyky. Olipa kyse alasta kuin alasta, stressiä on vaikea päästä karkuun. Työnantajat arvostavat stressinsietokykyä ja tämän sukulaista ajanhallinnan taitoja sen vuoksi, että työntekijät suoriutuvat tehtävistään myös paineen alla ja työmäärän ollessa suuri. Hyvä stressinsietokyky auttaa myös ennaltaehkäisemään liiallisen stressin aiheuttamia ongelmia, kuten mielenterveyden haasteita. 
 • Kovien taitojen kohdalla osaamisen vaatimukset muuttuvat puolestaan melko nopeasti, ja tämän vuoksi työnhakijoiden on tärkeää ylläpitää omaa osaamistaan pysyäkseen kiinnostavina hakijoina. Kovat taidot liittyvät usein läheisesti eri tehtäviin, esimerkiksi kirjanpitäjän kohdalla tämä voi olla kansainväliset standardit täyttävän kirjanpäätöksen osaaminen. 
"Myös kyky oppia uutta on tärkeä pehmeä taito. Työnantajat arvostavat työntekijöitä, joilla on kyky ja halu kehittyä, sillä työntekijät pysyvät mukana työtapojen ja liiketoimintaympäristön muuttuessa."

Kuinka tuot taitosi esille CV:ssä

CV:n sisällön on tärkeää heijastaa työpaikkailmoituksessa mainittuja toivomuksia ja vaatimuksia, ja tämä pätee myös taitoihin. Lue siis huolellisesti läpi mitä työpaikkailmoituksessa mainitaan toivotuista taidoista ja ominaisuuksista ja listaa näihin liittyvät omat taitosi. Mikäli työpaikkailmoituksessa toivotaan erityisesti tietynlaisia henkilökohtaisia vahvuuksia eli pehmeitä taitoja, nämä kannattaa ottaa CV:een mukaan omana osionaan. 

Kun mainitset kovat ja pehmeät taidot CV:ssä omina osioinaan, voit halutessasi myös kertoa kontekstista millä tapaa olet kyseisen taidon omaksunut tai millaisissa tilanteissa henkilökohtainen vahvuutesi tulee esille. Mikäli kerrot, että olet erityisen oppimishaluinen ja -kykyinen, voit mainita tämän olleen erityisen hyödyllistä kun olet työskennellyt vaikkapa eri aloilla tai oppinut uusia tehtäviä työsi puitteissa. Asiakaspalvelun ammattilainen puolestaan voi haluta kertoa ongelmanratkaisutaidosta, etenkin mikäli on työssään kohdannut tilanteita joissa yhteydenottojen määrä on erityisen suuri tai odotukset korkeat. On aina positiivista mikäli voit kertoa konkreettisesti millä tapaa taitosi ilmenee käytännössä. 

Sekä kovien että pehmeiden taitojen kohdalla on hyvä aina pidättäytyä 3-5 taidossa per kategoria. Muussa tapauksessa voit pahimmassa tapauksessa antaa kuvan siitä, että et oikeastaan tunne mitkä keskeiset vahvuutesi ovat. 

Viime hetken vinkit: osaaminen CV:ssä

Osaaminen  -  sekä niin kutsutut kovat taidot että pehmeät taidot - ovat tärkeitä työnhaussa ja työnantajilla on usein odotuksia taitojen suhteen. Kovat taidot ja pehmeät taidot eli henkilökohtaiset vahvuudet on tärkeää tuoda esille CV:ssä. Etenkin pehmeät taidot ovat entistä tärkeämpiä työelämässä ja työnantajat arvostavat nykyisin esimerkiksi halua ja kykyä omaksua uusia asioita, joustavuutta ja vuorovaikutustaitoja. 

Kaikilla on joukko siirrettäviä taitoja, sekä kovaa osaamista että pehmeitä taitoja. Pehmeiden taitojen kohdalla ongelmaksi voi joskus muodostua omien vahvuuksien tunnistaminen, mutta tähän liittyen hyviä vinkkejä voi saada esimerkiksi kysymällä työkavereilta tai pohtimalla millaisista asioista olet saanut urasi aikana palautetta, esimerkiksi luovuudesta tai järjestelmällisyydestä. 

Hyvä keino tuoda taitoja esille CV:ssä on omistaa niille omat osionsa. Kun käytössäsi on valmis CV-mallipohja, on siihen helppo lisätä uusia osioita esimerkiksi henkilökohtaisia vahvuuksia varten.

Viitteet:

(1) Josh Bersin (LinkedIn): LinkedIn 2019 Talent Trends: Soft Skills, Transparency and Trust

(2) Poláková M, Suleimanová JH, Madzík P, Copuš L, Molnárová I, Polednová J (Heliyon): Soft skills and their importance in the labour market under the conditions of Industry 5.0

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä