Warunki użytkowania

Regulamin został zaktualizowany 21 kwietnia 2021 r.

CVwizard jest oferowane przez firmę Resumedia BV, zarejestrowaną w Holandii w Izbie Handlowej pod numerem 66341817. Do korzystania z CVwizard dołączone są następujące warunki. Korzystając z CVwizard, zgadzasz się na to.

Odstępstwa od lub dodatki do tych warunków użytkowania są wiążące tylko wtedy, gdy zostały zaakceptowane na piśmie przez CVwizard.

Artykuł 1. Użytkowanie CVwizard

1.1. Poprzez CVwizard możesz generować, modyfikować, pobierać i wysyłać CV i listy motywacyjne za opłatą. Możesz również przeglądać odpowiednie oferty pracy i otrzymywać je na podstawie dopasowania CV.

1.2. Po stworzeniu CV automatycznie tworzone jest konto. Po zakończeniu rejestracji i aktywacji konta przez CVwizard możesz zalogować się bezpośrednio na swoje konto i kontynuować korzystanie z CVwizard.

1.3. Musisz chronić dostęp do swojego konta przed nieuprawnionymi osobami za pomocą nazwy użytkownika i hasła. W szczególności hasło musi być trzymane w ścisłej tajemnicy. CVwizard może zakładać, że wszystko na Twoim koncie po zalogowaniu się za pomocą Twojej nazwy użytkownika i hasła odbywa się pod Twoim kierunkiem i nadzorem. Dlatego jesteś odpowiedzialny za wszystkie te działania, chyba że zgłosisz CVwizard, że ktoś inny zna Twoje hasło.

1.4. W CVwizard przetwarzane są Twoje dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oświadczeniem o prywatności Resumedia BV

Article 2. Zasady korzystania

2.1. Konta są osobiste i nieprzenośne.

2.2. Zakazuje się korzystania z CVwizard do działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa krajowego lub międzynarodowego. Obejmuje to, ale nie ogranicza się wyłącznie do, przechowywania lub dystrybucji informacji przez CVwizard, które są zniesławiające, oszczercze lub rasistowskie oraz wysyłania nieproszonych wiadomości.

2.3. Jeśli CVwizard stwierdzi, że naruszasz powyższe warunki lub otrzyma skargę w tej sprawie, CVwizard może samodzielnie interweniować, aby zakończyć naruszenie. W przypadku naruszenia postanowień punktu 2.1, konto zostanie w każdym przypadku zamknięte i usunięte.

2.4. Jeśli według CVwizard, wystąpi przeszkoda, szkoda lub inne niebezpieczeństwo dla funkcjonowania systemów komputerowych lub sieci CVwizard lub osób trzecich i/lub usług przez internet, w szczególności z powodu nadmiernego wysyłania e-maili lub innych danych, wycieku danych osobowych lub działalności wirusów, trojanów i podobnego oprogramowania, CVwizard ma prawo podjąć wszystkie środki, które uzna za stosunkowo konieczne, aby zapobiec lub uniknąć tego zagrożenia.

2.5. CVwizard ma w każdym momencie prawo zgłaszać stwierdzone przestępstwa.

2.6. CVwizard może dochodzić odszkodowania w wyniku naruszenia tych zasad postępowania przez ciebie. Ochroniasz CVwizard przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w związku z informacjami zamieszczonymi przez ciebie.

2.7. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie sprawy, które załatwiasz online z CVwizard, w tym między innymi za generowanie swojego CV, przygotowywanie listu motywacyjnego i jego wysyłanie.

Artykuł 3. Dostępność i konserwacja

3.1. CVwizard dokłada wszelkich starań, ale nie może zagwarantować, że CVwizard będzie dostępny w każdym momencie.

3.2. CVwizard aktywnie utrzymuje CVwizard. Konserwacja może odbywać się w dowolnym momencie, nawet jeśli może to prowadzić do ograniczenia dostępności. Jeśli to możliwe, konserwacja będzie zapowiadana z wyprzedzeniem.

3.3. CVwizard może od czasu do czasu zmieniać funkcjonalność CVwizard. Twoje opinie i sugestie są mile widziane, ale ostatecznie to CVwizard decyduje sam dla siebie, które dostosowania wprowadzi lub nie wprowadzi.

Artykuł 4. Własność intelektualna

4.1. CVwizard, szablony CV, listy motywacyjne, powiązane oprogramowanie oraz wszystkie informacje i obrazy na stronie internetowej są własnością intelektualną CVwizard lub jego licencjodawców. Nie wolno ich kopiować ani używać w żaden sposób bez oddzielnej pisemnej zgody CVwizard, chyba że przepisy prawa na to pozwalają.

4.2. Informacje, które publikujesz lub przechowujesz za pośrednictwem CVwizard, takie jak tekst Twojego CV czy Twoje zdjęcie paszportowe, są i pozostają Twoją własnością (lub Twoich dostawców). CVwizard ma ograniczone prawo do korzystania z tych informacji dla CVwizard.

4.3. Możesz cofnąć to prawo do korzystania, usuwając odpowiednie informacje i/lub kończąc umowę.

4.4. Możesz modyfikować informacje, które publikujesz lub przechowujesz za pośrednictwem CVwizard według własnego uznania.

4.5. Jeśli wysyłasz informacje do CVwizard, na przykład opinie na temat błędu lub sugestie dotyczące ulepszeń, przyznajesz mu nieograniczone i wieczne prawo do korzystania z tych informacji dla CVwizard. Nie dotyczy to informacji, które wyraźnie oznaczasz jako poufne.

4.6. CVwizard nie będzie zapoznawać się z prywatnymi danymi (takimi jak komunikacja między poszukującymi pracy a pracodawcami), które przechowujesz i/lub rozpowszechniasz za pośrednictwem CVwizard, chyba że jest to konieczne do dobrej obsługi lub CVwizard jest do tego zobowiązany na mocy przepisu prawa lub nakazu sądowego. W takim przypadku CVwizard dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć swoją wiedzę na temat danych jak najbardziej, o ile jest to w jego mocy.

4.7. Podczas trwania Twojego abonamentu masz prawo korzystać z CVwizard i dokumentów stworzonych przy pomocy CVwizard, takich jak CV czy list motywacyjny. Po zakończeniu Twojego abonamentu nie masz już prawa korzystać z listów motywacyjnych i/lub układu CV(-ów) wygenerowanego przez Ciebie. Te dokumenty można używać tylko po zakupie praw CVwizard spoczywających na tych dokumentach.

Artykuł 5. Wynagrodzenia dla CVwizard

5.1. Za pobranie przez Ciebie wygenerowanego CV będzie naliczana opłata.

5.2. Aby skorzystać z CVwizard po raz pierwszy, wymagane jest wykupienie subskrypcji. Koszt subskrypcji jest naliczany co miesiąc. Opłata ta jest pobierana z góry co miesiąc po upływie 14 dni.

5.3. Aktualne ceny za pobranie przez Ciebie wygenerowanego CV oraz koszty subskrypcji można sprawdzić na stronie internetowej CVwizard.

Artykuł 5. Wynagrodzenia dla CVwizard

5.1. Za pobranie przez Ciebie wygenerowanego CV będzie naliczana opłata.

5.2. Aby skorzystać z CVwizard po raz pierwszy, wymagane jest wykupienie subskrypcji. Koszt subskrypcji jest naliczany co miesiąc. Opłata ta jest pobierana z góry co miesiąc po upływie 14 dni.

5.3. Aktualne ceny za pobranie przez Ciebie wygenerowanego CV oraz koszty subskrypcji można sprawdzić na stronie internetowej CVwizard.

Artykuł 7. Warunki płatności

7.1. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem iDEAL, polecenia zapłaty, karty kredytowej, PayPal lub zgodnie z instrukcjami płatności na stronie internetowej. Po otrzymaniu płatności przez CVwizard, konto zostanie aktywowane.

7.2. Kwota należna za subskrypcję będzie miesięcznie pobierana z używanej metody płatności.

7.3. W przypadku opóźnienia w płatności, CVwizard wyśle Ci przypomnienie o płatności z terminem 14 dni na dokonanie płatności. Jeśli po tym przypomnieniu nie spełnisz swojego zobowiązania płatniczego, jesteś prawnie w zwłoce bez konieczności dodatkowego zawiadomienia o zwłoce. Od tego momentu CVwizard ma prawo ograniczyć swoje usługi, na przykład poprzez ograniczenie dostępu do CVwizard.

7.4. Jeśli CVwizard nie jest w stanie ściągnąć należnej kwoty i/lub jeśli nie dokonasz płatności w terminie, jesteś zobowiązany do pełnego wynagrodzenia za koszty pozasądowe oprócz należnej kwoty i naliczonych na nią odsetek.

Artykuł 8. Czas trwania i anulowanie subskrypcji

8.1. Subskrypcja rozpoczyna się, gdy Twoje konto zostało utworzone, jak wspomniano w artykule 1 niniejszych warunków.

8.2. Jeśli zawierasz subskrypcję jako konsument, możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta. Aby zapobiec odnowieniu subskrypcji, anulowanie musi w każdym przypadku nastąpić przed dniem nowego okresu.

8.3. W przypadku anulowania subskrypcji, wpłacona kwota w żadnym przypadku nie zostanie zwrócona użytkownikowi.

Artykuł 9. Odpowiedzialność

9.1. O ile jakiekolwiek przepisy prawne nie stanowią inaczej, do użytkowania CVwizard stosuje się następujące postanowienia dotyczące odpowiedzialności.

9.2. Z wyjątkiem przypadków zamiaru lub rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność CVwizard jest ograniczona do kwoty, którą zapłaciłeś za trzy miesiące przed chwilą zdarzenia powodującego szkodę.

9.3. CVwizard wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szkody wynikowe, utracone zyski, utracone miejsca pracy, utracone oszczędności oraz szkody wynikające z przerwania działalności gospodarczej.

9.4. W przypadku siły wyższej, CVwizard nigdy nie jest zobowiązany do rekompensaty za szkody, które powstały w wyniku tego. Siła wyższa obejmuje awarie lub zakłócenia w internecie, infrastrukturze telekomunikacyjnej, awarie zasilania, zakłócenia wewnętrzne, mobilizację, wojnę, zakłócenia w transporcie, strajki, blokady, zakłócenia działalności gospodarczej, stagnację w dostawach, pożary i powodzie.

Artykuł 10. Zmiany w cenach i warunkach

10.1. CVwizard może dostosować niniejsze warunki oraz ceny, w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.2. CVwizard ogłosi zmiany lub dodatki co najmniej trzydzieści dni przed ich wejściem w życie za pośrednictwem strony internetowej CVwizard, abyś mógł się z nimi zapoznać.

10.3. Jeśli nie chcesz zaakceptować zmiany lub dodatku, możesz rozwiązać umowę do dnia jej wejścia w życie. Korzystanie z CVwizard po dniu wejścia w życie uważane jest za akceptację zmienionych lub uzupełnionych warunków.

Artykuł 11. Pozostałe postanowienia

11.1. Na niniejszą umowę ma zastosowanie prawo holenderskie.

11.2. O ile obowiązkowe przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszystkie spory dotyczące CVwizard zostaną przekazane do właściwego sądu holenderskiego dla okręgu, w którym znajduje się siedziba CVwizard.

11.3. Jeśli postanowienie w tych warunkach użytkowania wymaga, aby komunikacja została dokonana "na piśmie", jest ono również spełnione, jeśli komunikacja jest dokonywana za pośrednictwem e-maila lub komunikacji za pośrednictwem CVwizard, pod warunkiem że zostało w wystarczającym stopniu ustalone, że wiadomość rzeczywiście pochodzi od rzekomego nadawcy i że integralność wiadomości nie została naruszona.

11.4. CVwizard ma prawo przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy, a także przetwarzane przez niego dane osobowe, na stronę trzecią, która przejmuje CVwizard lub odpowiednią działalność gospodarczą od niego.