Általános feltételek és követelmények

Az általános szerződési feltételeket legutóbb 2021. április 21-én módosítottuk.

A CVwizard szolgáltatást a Resumedia BV cég hozta el Önnek, amely Hollandiában a Kereskedelmi Kamara 66341817 szám alatt van bejegyezve. A CVwizard használatához a következő feltételek vonatkoznak.

A CVwizard használatával Ön elfogadja ezt. A jelen használati feltételektől való eltérések vagy kiegészítések csak akkor kötelezőek, ha azokat a CVwizard írásban elfogadta.

1. cikk. A CVwizard használata

1.1. A CVwizardon keresztül önéletrajzokat és pályázati leveleket generálhat, módosíthat, letölthet és küldhet térítés ellenében. Ezenkívül megtekintheti a releváns üresedéseket, és elküldheti azokat Önnek az önéletrajz egyezése alapján.

1.2. Az önéletrajz elkészítése után automatikusan létrehoz egy fiókot. Miután a regisztráció befejeződött, és a fiókot a CVwizard aktiválta, közvetlenül bejelentkezhet fiókjába, és folytathatja a CVwizard használatát.

1.3. Felhasználónévvel és jelszóval meg kell védenie fiókjához való hozzáférést az illetéktelen személyektől. Különösen a jelszót kell szigorúan bizalmasan kezelni. A CVwizard feltételezheti, hogy a felhasználói nevével és jelszavával történő bejelentkezés után minden fiókjából az Ön irányítása és felügyelete alatt történik. Ezért Ön felelős mindezen tevékenységekért, hacsak nem jelentette a CVwizardnak, hogy valaki más ismeri jelszavát.

1.4. A CVwizard az Ön személyes adatait kezeli. További információért olvassa el a Resumedia BV adatvédelmi nyilatkozatát.

2. cikk. Használati szabályok

2.1. A számlák személyesek és nem ruházhatók át.

2.2. Tilos a CVwizard használata olyan tevékenységekre, amelyek ellentétesek a vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi törvényekkel és rendelkezésekkel. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a rágalmazó, rágalmazó vagy rasszista információk tárolását vagy terjesztését a CVwizard segítségével, valamint a kéretlen üzenetek küldését.

2.3. Ha a CVwizard úgy találja, hogy Ön megsérti a fenti feltételeket, vagy panasz érkezik ezzel kapcsolatban, a CVwizard beavatkozhat a jogsértés megszüntetése érdekében. A 2.1 pontban foglaltak megsértése esetén a számla minden esetben bezárásra és törlésre kerül.

2.4. Ha a CVwizard véleménye szerint a számítógépes rendszerek vagy a CVwizard vagy harmadik felek hálózatának és/vagy az interneten keresztül nyújtott szolgáltatásoknak akadályozása, károsodása vagy egyéb veszélye áll fenn, különösen a túlzott e-mail küldés miatt vagy egyéb adatok, Személyes adatok kiszivárgása vagy vírusok, trójaiak és hasonló szoftverek tevékenysége, a CVwizard jogosult minden olyan intézkedést megtenni, amelyet ésszerűen szükségesnek ítél e veszély elhárítása vagy megelőzése érdekében.

2.5. A CVwizard mindenkor jogosult a megállapított bűncselekmények bejelentésére.

2.6. A CVwizard megtérítheti Öntől a jelen magatartási szabályok megsértéséből eredő kárt. Ön mentesíti a CVwizard-ot minden harmadik fél által az Ön által közzétett információkkal kapcsolatos követelésekkel szemben.

2.7. Kizárólag Ön a felelős minden olyan ügyért, amelyet a CVwizard segítségével online elintéz, beleértve, de nem kizárólagosan az önéletrajz elkészítését, a kísérőlevél elkészítését és elküldését.

3. cikk. Elérhetőség és karbantartás

3.1. A CVwizard mindent megtesz, de nem tudja garantálni, hogy a CVwizard mindig elérhető lesz.

3.2. A CVwizard aktívan karbantartja a CVwizard-ot. A karbantartás bármikor megtörténhet, még akkor is, ha ez a rendelkezésre állás korlátozásához vezethet. A karbantartást lehetőség szerint előre bejelentjük.

3.3. A CVwizard időről időre megváltoztathatja a CVwizard funkcióit. Szívesen fogadjuk visszajelzéseit és javaslatait, de végül a CVwizard maga dönti el, hogy milyen módosításokat hajt végre vagy nem.

4. cikk Szellemi tulajdon

4.1. A CVwizard, az önéletrajz-sablonok, a jelentkezési levelek, a kapcsolódó szoftverek, valamint a weboldalon található összes információ és kép a CVwizard vagy licencadói szellemi tulajdonát képezik. Ezeket a CVwizard külön írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem lehet másolni vagy felhasználni, kivéve, ha azt a törvény lehetővé teszi.

4.2. A CVvarázslón keresztül közzétett vagy tárolt információk, mint például az önéletrajz szövege vagy az útlevélképe, az Ön (vagy beszállítói) tulajdonát képezik és maradnak. A CVwizard korlátozott joggal rendelkezik ezen információk CVwizard számára történő felhasználására.

4.3. Ezt a használati jogot a vonatkozó adatok törlésével és/vagy a szerződés felmondásával vonhatja vissza.

4.4. A CVwizardon keresztül közzétett vagy tárolt információkat saját belátása szerint módosíthatja.

4.5. Ha információkat küld a CVwizardnak, például visszajelzést egy hibáról vagy javítási javaslatot, akkor korlátlan és örök jogot ad neki, hogy ezeket az információkat a CVwizard számára felhasználja. Ez nem vonatkozik azokra az információkra, amelyeket kifejezetten bizalmasként jelölt meg.

4.6. A CVwizard nem vesz tudomást azokról a személyes adatokról (például az álláskeresők és a munkáltatók közötti kommunikációról), amelyeket Ön a CVwizardon keresztül tárol és/vagy terjeszt, kivéve, ha ez egy jó szolgáltatáshoz szükséges, vagy ha a CVwizard erre jogszabályi rendelkezés vagy jogszabály értelmében köteles. bírósági végzés. Ebben az esetben a CVwizard minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozza az adatokkal kapcsolatos ismereteit, amennyire ez a hatáskörébe tartozik.

4.7. Az előfizetés időtartama alatt jogosult a CVwizard és a CVwizard segítségével készített dokumentumok, például önéletrajz vagy kísérőlevél használatára. Az előfizetés megszűnése után Ön a továbbiakban nem jogosult az Ön által generált jelentkezési levelek és/vagy önéletrajz(ok) elrendezésére. Ezek a dokumentumok csak a CVwizard ezen dokumentumokon nyugvó jogainak megvásárlása után használhatók fel.

5. cikk. A CVwizard költségtérítései

5.1. Az Ön által készített önéletrajz letöltéséért díjat kell fizetni.

5.2. A CVwizard első használatához előfizetés szükséges. Az előfizetési költségek havonta. Ezt a díjat havonta, 14 nappal előre megterheljük.

5.3. Az Ön által generált önéletrajz letöltésének aktuális árai és az előfizetési költségek a CVwizard weboldalán tekinthetők meg.

6. cikk. Feloszlatási jog

6.1. Mivel az önéletrajzot digitálisan azonnal, kifejezett kérésére kézbesítjük, miután Ön lemondott a feloszlatáshoz való jogáról, a feloszlatáshoz való törvényes jog megszűnik.

6.2. Az előfizetésre vonatkozó szerződést a jelen szerződés megkötését követő 14 napon belül felbonthatja. Az előfizetéssel kapcsolatos kifizetéseket haladéktalanul, de legkésőbb a felmondást követő 14 napon belül megkapja. Ha nem számítanak fel ellentételezést az előfizetésért a lemondási időn belül, akkor a felmondás után nem kap visszatérítést.

7. cikk. Fizetési feltételek

7.1. A fizetés iDEAL-on, csoportos beszedési megbízással, hitelkártyával, PayPal-on keresztül vagy a weboldalon található fizetési utasítások szerint történik. Miután a befizetés megérkezett a CVwizardhoz, a fiók aktiválódik.

7.2. Az előfizetésért esedékes összeget havonta szedjük be a használt fizetési módból.

7.3. Késedelmes fizetés esetén a CVwizard fizetési emlékeztetőt küld Önnek 14 napos fizetési határidővel. Ha ezen emlékeztető után nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, akkor jogilag késedelmes, anélkül, hogy a késedelemről további értesítésre lenne szükség. Ettől a pillanattól kezdve a CVwizard jogosult korlátozni szolgáltatásait, például a CVwizard hozzáférésének korlátozásával.

7.4. Ha a CVwizard nem tudja behajtani a tartozás összegét és/vagy nem fizet időben, akkor köteles a bíróságon kívüli költségek teljes megtérítését a tartozás összegén és az utána felhalmozott kamaton felül.

8. cikk. Az előfizetés időtartama és lemondása

8.1. Az előfizetés azonnal megkezdődik, amint fiókja létrejött, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. cikkében leírtak szerint.

8.2. Ha fogyasztóként köt előfizetést, fiókján keresztül bármikor lemondhatja az előfizetést. Az előfizetés megújításának megakadályozása érdekében a lemondást minden esetben az új időszak napja előtt meg kell tenni.

8.3. Az előfizetés lemondása esetén az előre kifizetett összeget semmi esetre sem térítjük vissza a felhasználónak.

9. cikk. Felelősség

9.1. Amennyiben bármely jogszabály ezt nem tiltja, a CVwizard használatára az alábbi felelősségi rendelkezések vonatkoznak.

9.2. A szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét kivéve a CVwizard felelőssége arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a káresemény időpontját megelőző három hónapban fizetett.

9.3. A CVwizard kifejezetten nem vállal felelősséget a közvetett károkért, a következményes károkért, az elmaradt haszonért, az elvesztett munkahelyekért, az elveszett megtakarításokért és az üzlet megszakításából eredő károkért.

9.4. Vis maior esetén a CVwizard soha nem köteles megtéríteni az ebből eredő kárt. A vis maior magában foglalja az internet, a távközlési infrastruktúra meghibásodását vagy meghibásodását, az áramkimaradást, a belső zavarokat, a mozgósítást, a háborút, a közlekedési zavarokat, a sztrájkot, a kizárást, az üzleti zavarokat, az ellátás stagnálását, a tűzesetet és az áradásokat.

10. cikk Az árak és feltételek változásai

10.1. A CVwizard a törvény által megengedett mértékig módosíthatja ezeket a feltételeket és az árakat.

10.2. A CVwizard a változásokat vagy kiegészítéseket legalább harminc nappal a hatályba lépésük előtt bejelenti a CVwizard webhelyén, hogy Ön tudomásul vehesse azokat.

10.3. Ha nem kíván módosítást vagy kiegészítést elfogadni, a hatálybalépés időpontjáig felmondhatja a szerződést. A CVwizard hatálybalépése utáni használata a módosított vagy kiegészített feltételek elfogadásának minősül.

11. cikk Egyéb rendelkezések

11.1. Erre a megállapodásra a holland jog vonatkozik.

11.2. Amennyiben a kötelező törvény másként nem rendelkezik, a CVwizarddal kapcsolatos minden vitát a CVwizard székhelye szerinti körzet illetékes holland bíróságához kell benyújtani.

11.3. Ha a jelen használati feltételek valamely rendelkezése megköveteli, hogy a közlést "írásban" kell megtenni, akkor az is teljesül, ha a kommunikáció e-mailben vagy a CVwizardon keresztül történik, feltéve, hogy kellőképpen bizonyított, hogy az üzenet valóban az állítólagos feladót, és hogy az üzenet sértetlensége nem sérült.

11.4. A CVwizard jogosult a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, valamint az általa kezelt személyes adatokat olyan harmadik félre átruházni, amely átveszi tőle a CVwizard-ot vagy a vonatkozó üzleti tevékenységet.