Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 21 april 2021.

CVwizard.com wordt u aangeboden door het bedrijf Resumedia BV. Aan het gebruik van CVwizard.com zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door CVwizard.com te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door CVwizard.com schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van CVwizard.com

1.1. Via CVwizard.com kunt u onder andere tegen betaling CV’s en sollicitatiebrieven genereren, wijzigen, downloaden en versturen. Daarnaast kunt u relevante vacatures bekijken en toegestuurd krijgen op basis van de CV match.

1.2. Na het aanmaken van een CV heeft u automatisch een account aangemaakt. Nadat uw registratie is afgerond, en het account door CVwizard.com is geactiveerd, kunt u direct op uw account inloggen en CVwizard.com verder gebruiken.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. CVwizard.com mag ervan uitgaan dat alles vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij CVwizard.com heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met CVwizard.com worden uw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Resumedia BV voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Accounts zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.2. Het is verboden CVwizard.com te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de nationale of internationale toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, het opslaan of verspreiden via CVwizard.com van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is en het versturen van ongevraagde berichten.

2.3. Indien CVwizard.com constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag CVwizard.com zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Bij een overtreding van het bepaalde in 2.1 volgt in ieder geval sluiting en verwijdering van het account.

2.4. Indien naar het oordeel van CVwizard.com hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van CVwizard.com of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is CVwizard.com gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5. CVwizard.com is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6. CVwizard.com kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart CVwizard.com van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

2.7. U bent zelf verantwoordelijk voor alle zaken die u online regelt met CVwizard.com, waaronder, maar niet beperkt tot, het genereren van uw CV, het opstellen van een sollicitatiebrief en verzending daarvan.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. CVwizard.com doet haar uiterste best, maar kan niet garanderen dat CVwizard.com te allen tijde beschikbaar is.

3.2. CVwizard.com onderhoudt CVwizard.com actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. CVwizard.com mag van tijd tot tijd de functionaliteit van CVwizard.com aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist CVwizard.com zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. CVwizard.com, de CV-templates, de sollicitatiebrieven, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van CVwizard.com of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van CVwizard.com, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via CVwizard.com, zoals de tekst van uw CV of uw pasfoto, is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). CVwizard.com heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor CVwizard.com.

4.3. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via CVwizard.com naar eigen inzicht aanpassen.

4.5. Indien u informatie stuurt naar CVwizard.com, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor CVwizard.com. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6. CVwizard.com zal geen kennis nemen van privégegevens (zoals communicatie tussen werkzoekenden en werkgevers) die u opslaat en/of verspreidt via CVwizard.com, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of CVwizard.com daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal CVwizard.com zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.7. Gedurende de looptijd van uw abonnement heeft u het recht om CVwizard.com en de met behulp van CVwizard.com gemaakte documenten, zoals een CV of sollicitatiebrief, te gebruiken. Na beëindiging van uw abonnement bent u niet langer gerechtigd om de sollicitatiebrieven en/of de vormgeving van de door u gegenereerde CV(‘s) te gebruiken. Deze documenten mogen enkel worden gebruikt na afkoop van de op deze documenten rustende rechten van CVwizard.com.

Artikel 5. Vergoedingen voor CVwizard.com

5.1. Voor het downloaden van de door u gegenereerde CV wordt een vergoeding in rekening gebracht.

5.2. Voor het eerste gebruik van CVwizard.com is afname van een abonnement verplicht. Aan het abonnement zijn per maand kosten verbonden. Deze vergoeding wordt na 14 dagen vooraf maandelijks afgeschreven.

5.3. De actuele prijzen voor het downloaden van de door u gegenereerde CV en de abonnementskosten zijn te raadplegen via de website van CVwizard.com.

Artikel 6. Recht van ontbinding

6.1. Omdat de CV direct digitaal geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek nadat u heeft afgezien van het recht op ontbinding, vervalt hiervoor het wettelijk recht op ontbinding.

6.2. De overeenkomst met betrekking tot het abonnement kunt u binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst ontbinden. De betalingen die u met betrekking tot het abonnement heeft gedaan ontvangt u onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug. Indien er binnen de bedenktermijn voor het abonnement geen vergoeding wordt gerekend, dan krijgt u bij ontbinding geen bedrag terug.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Betaling wordt verricht via iDEAL, automatische incasso, creditcard, PayPal of volgens de betaalinstructies op de website. Nadat de betaling is ontvangen door CVwizard.com, zal het account worden geactiveerd.

7.2. Het voor het abonnement verschuldigde bedrag zal maandelijks worden geïncasseerd van de gebruikte betaalmethode.

7.3. Bij niet tijdige betaling stuurt CVwizard.com u een betalingsherinnering met daarin een termijn van 14 dagen om de betaling alsnog te voldoen. Voldoet u na deze herinnering ook niet aan uw betalingsverplichting, dan verkeert u van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een aanvullende ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is CVwizard.com gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot CVwizard.com.

7.4. Indien CVwizard.com het verschuldigde bedrag niet kan incasseren en/of indien u niet tijdig betaalt, bent u naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 8. Duur en opzegging abonnement

8.1. Het abonnement gaat in zodra uw account is aangemaakt, zoals genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden.

8.2. Indien u als consument het abonnement aangaat, kunt u op ieder moment het abonnement via uw account opzeggen. Om verlenging van het abonnement te voorkomen dient in ieder geval voor de dag van de nieuwe periode opgezegd te worden.

8.3. Bij opzegging van het abonnement zal het vooruit betaalde bedrag in geen geval worden terug betaald aan de gebruiker.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Voor zover enige wettelijke bepaling zich hier niet tegen verzet, zijn onderstaande aansprakelijkheidsbepalingen van toepassing op het gebruik van CVwizard.com.

9.2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van CVwizard.com beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

9.3. CVwizard.com is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste banen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. In geval van overmacht is CVwizard.com nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 10. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

10.1. CVwizard.com mag deze voorwaarden alsook de prijzen, voor zover dat wettelijk toegestaan is, aanpassen.

10.2. CVwizard.com zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website van CVwizard.com zodat u daar kennis van kunt nemen.

10.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van CVwizard.com na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met CVwizard.com worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CVwizard.com gevestigd is.

11.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via CVwizard.com wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

11.4. CVwizard.com is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede de door haar verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan een derde die CVwizard.com of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.