Villkor

Villkoren ändrades senast den 18 april 2020.

CVwizard tillhandahålls av företaget Resumedia BV som är registrerat i Nederländerna under handelskammarens nummer 66341817. Följande villkor gäller för användningen av CVwizard. Genom att använda CVwizard godkänner du detta.

Avvikelser från eller tillägg till dessa användarvillkor är endast bindande om de har accepterats skriftligen av CVwizard.

Artikel 1. Användning av CVwizard

1.1. Via CVwizard kan du generera, ändra, ladda ner och skicka CV:n och ansökningsbrev mot en avgift. Dessutom kan du se relevanta lediga jobb och få dem skickade till dig baserat på CV-matchningen.

1.2. Efter att ha skapat ett CV har du automatiskt skapat ett konto. Efter att din registrering har slutförts och kontot har aktiverats av CVwizard kan du direkt logga in på ditt konto och fortsätta använda CVwizard.

1.3. Du måste skydda åtkomsten till ditt konto från obehöriga personer med hjälp av ett användarnamn och lösenord. Lösenordet måste särskilt hållas strikt konfidentiellt. CVwizard kan anta att allt från ditt konto efter inloggning med ditt användarnamn och lösenord görs under din ledning och tillsyn. Du är därför ansvarig för alla dessa åtgärder, om du inte har rapporterat till CVwizard att någon annan känner till ditt lösenord.

1.4. Med CVwizard behandlas dina personuppgifter. Konsultera Resumedia BV:s sekretesspolicy för mer information.

Artikel 2. Användningsregler

2.1. Konton är personliga och kan inte överföras.

2.2. Det är förbjudet att använda CVwizard för åtgärder som strider mot nationella eller internationella tillämpliga lagar och förordningar. Detta inkluderar, men är uttryckligen inte begränsat till, lagring eller distribution via CVwizard av information som är förtalande, förtalande eller rasistisk och sändning av oönskade meddelanden.

2.3. Om CVwizard finner att du bryter mot ovanstående villkor, eller får ett klagomål om detta, kan CVwizard själv ingripa för att avsluta överträdelsen. Vid överträdelse av bestämmelserna i 2.1 kommer kontot i alla fall att stängas och raderas.

2.4. Om CVwizard anser att det uppstår hinder, skada eller annan fara för funktionen av datorerna eller nätverket för CVwizard eller tredje part och/eller tjänsterna via internet, särskilt på grund av överdriven sändning av e-post eller annan data, läckage av personuppgifter eller aktiviteter av virus, trojaner och liknande programvara, har CVwizard rätt att vidta alla åtgärder som den anser rimligt nödvändiga för att avvärja eller förhindra denna fara.

2.5. CVwizard har alltid rätt att rapportera brott som har fastställts.

2.6. CVwizard kan återvinna skadan som ett resultat av överträdelser av dessa uppföranderegler från dig. Du håller CVwizard skadeslös mot alla tredjepartsanspråk i samband med information som du har lagt upp.

2.7. Du är ensam ansvarig för alla ärenden du ordnar online med CVwizard, inklusive, men inte begränsat till, att generera ditt CV, förbereda ett omslagsbrev och skicka det.

Artikel 3. Tillgänglighet och underhåll

3.1. CVwizard gör allt möjligt, men kan inte garantera att CVwizard kommer att vara tillgängligt hela tiden.

3.2. CVwizard underhåller aktivt CVwizard. Underhåll kan ske när som helst, även om det kan leda till en begränsning av tillgängligheten. Underhållet kommer att meddelas i förväg om möjligt.

3.3. CVwizard kan ändra funktionaliteten för CVwizard då och då. Din feedback och förslag är välkomna, men i slutändan bestämmer CVwizard själv vilka justeringar den kommer eller inte kommer att göra.

Artikel 4. Immateriella rättigheter

4.1. CVwizard, CV-mallarna, ansökningsbreven, den associerade programvaran samt all information och bilder på webbplatsen är den immateriella egendomen hos CVwizard eller dess licensgivare. Dessa får inte kopieras eller användas på något sätt utan det separata skriftliga tillståndet från CVwizard, förutom där det är tillåtet enligt lag.

4.2. Information som du publicerar eller lagrar via CVwizard, såsom texten i ditt CV eller ditt passfoto, är och förblir din egendom (eller den av dina leverantörer). CVwizard har en begränsad rätt att använda denna information för CVwizard.

4.3. Du kan återkalla denna användningsrätt genom att ta bort den relevanta informationen och/eller avsluta avtalet.

4.4. Du kan ändra information som du publicerar eller lagrar genom CVwizard efter eget gottfinnande.

4.5. Om du skickar information till CVwizard, till exempel feedback om ett fel eller ett förslag till förbättring, ger du det en obegränsad och evig rätt att använda denna information för CVwizard. Detta gäller inte för information som du uttryckligen markerar som konfidentiell.

4.6. CVwizard kommer inte att ta del av privata uppgifter (såsom kommunikation mellan arbetssökande och arbetsgivare) som du lagrar och/eller distribuerar via CVwizard, om detta inte är nödvändigt för en bra tjänst eller CVwizard är skyldigt att göra det enligt en lagstadgad bestämmelse eller domstolsbeslut. I så fall kommer CVwizard att göra allt för att begränsa sin kunskap om uppgifterna så mycket som möjligt, i den mån detta ligger inom dess makt.

4.7. Under din prenumerationstid har du rätt att använda CVwizard och dokumenten som skapats med hjälp av CVwizard, såsom ett CV eller omslagsbrev. Efter avslutad prenumeration har du inte längre rätt att använda ansökningsbreven och/eller layouten för de CV:n som du har genererat. Dessa dokument får endast användas efter köp av CVwizards rättigheter som vilar på dessa dokument.

Artikel 5. Ersättningar för CVwizard

5.1. En avgift debiteras för att ladda ner det CV som du har genererat.

5.2. En prenumeration krävs för den första användningen av CVwizard. Prenumerationen kostar per månad. Denna avgift debiteras månadsvis efter 14 dagar i förväg.

5.3. De aktuella priserna för att ladda ner det CV som du har genererat och prenumerationskostnaderna kan konsulteras via CVwizards webbplats.

Artikel 6. Ångerrätt

6.1. Eftersom CV:t levereras digitalt omedelbart, på din uttryckliga begäran efter att du har avstått från ångerrätten, upphör den lagstadgade ångerrätten.

6.2. Du kan upplösa avtalet med avseende på prenumerationen inom 14 dagar efter avtalets ingående. Du kommer att få de betalningar du har gjort med avseende på prenumerationen utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter uppsägning. Om ingen ersättning debiteras för prenumerationen inom ångerperioden kommer du inte att få någon återbetalning vid uppsägning.

Artikel 7. Betalningsvillkor

7.1. Betalning görs via iDEAL, direktbetalning, kreditkort, PayPal eller enligt betalningsinstruktionerna på webbplatsen. Efter att betalningen har mottagits av CVwizard kommer kontot att aktiveras.

7.2. Det belopp som ska betalas för prenumerationen kommer att samlas in månadsvis från den använda betalningsmetoden.

7.3. Vid försenad betalning kommer CVwizard att skicka dig en betalningspåminnelse med en period på 14 dagar för att göra betalningen. Om du inte uppfyller din betalningsskyldighet efter denna påminnelse är du lagligt i dröjsmål utan att en ytterligare betalningsanmärkning krävs. Från och med den tidpunkten har CVwizard rätt att begränsa sina tjänster, till exempel genom att begränsa åtkomsten till CVwizard.

7.4. Om CVwizard inte kan samla in det skyldiga beloppet och/eller om du inte betalar i tid, är du skyldig att betala full ersättning för de utomrättsliga kostnaderna utöver det skyldiga beloppet och den uppkomna räntan därpå.

Artikel 8. Varaktighet och uppsägning av prenumeration

8.1. Prenumerationen börjar så snart ditt konto har skapats, som nämnts i artikel 1 i dessa villkor.

8.2. Om du ingår prenumerationen som konsument kan du säga upp prenumerationen när som helst via ditt konto. För att förhindra förnyelse av prenumerationen måste uppsägning i alla fall göras före dagen för den nya perioden.

8.3. Vid uppsägning av prenumerationen kommer det förskottsbetalda beloppet i inget fall att återbetalas till användaren.

Artikel 9. Ansvar

9.1. I den mån någon lagstadgad bestämmelse inte motsätter sig detta gäller följande ansvarsbestämmelser för användningen av CVwizard.

9.2. Förutom i fall av avsikt eller grov oaktsamhet är CVwizards ansvar begränsat till det belopp du betalade för de tre månaderna före tidpunkten för den skadliga händelsen.

9.3. CVwizard är uttryckligen inte ansvarigt för indirekt skada, följdskada, förlorad vinst, förlorade jobb, förlorade besparingar och skada på grund av driftsstopp.

9.4. Vid force majeure är CVwizard aldrig skyldigt att ersätta dig för den skada som har uppstått som ett resultat. Force majeure inkluderar fel eller fel på internet, telekommunikationsinfrastrukturen, strömavbrott, interna störningar, mobilisering, krig, transportstörningar, strejk, lockout, driftsstopp, stagnation i leverans, brand och översvämning.

Artikel 10. Ändringar i priser och villkor

10.1. CVwizard kan justera dessa villkor samt priserna, i den mån lagen tillåter det.

10.2. CVwizard kommer att meddela ändringarna eller tilläggen minst trettio dagar innan de träder i kraft via CVwizards webbplats så att du kan ta del av dem.

10.3. Om du inte vill acceptera en ändring eller ett tillägg kan du säga upp avtalet fram till ikraftträdandedatumet. Användning av CVwizard efter ikraftträdandedatumet anses vara ett godkännande av de ändrade eller kompletterade villkoren.

Artikel 11. Övriga bestämmelser

11.1. Holländsk lag gäller för detta avtal.

11.2. I den mån inte annat föreskrivs av tvingande lag kommer alla tvister som rör CVwizard att lämnas in till den behöriga holländska domstolen för distriktet där CVwizard är etablerat.

11.3. Om en bestämmelse i dessa användarvillkor kräver att en kommunikation måste göras "skriftligen" är det också uppfyllt om kommunikationen görs via e-post eller kommunikation via CVwizard, förutsatt att det är tillräckligt fastställt att meddelandet faktiskt kommer från den påstådda avsändaren och att meddelandets integritet inte har äventyrats.

11.4. CVwizard har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, samt de personuppgifter som behandlas av det, till en tredje part som tar över CVwizard eller den relevanta verksamheten från det.