Pravidla a podmínky

Všeobecné obchodní podmínky byly naposledy změněny dne 21. dubna 2021.

CVwizard vám přináší společnost Resumedia BV, která je registrována v Nizozemsku pod číslem 66341817 obchodní komory. K používání CVwizard se váží následující podmínky. Používáním CVwizardu s tím souhlasíte.

Odchylky nebo doplňky těchto podmínek použití jsou závazné pouze v případě, že byly písemně akceptovány CVwizard.

Článek 1. Použití CVwizard

1.1. Prostřednictvím CVwizard můžete za poplatek generovat, upravovat, stahovat a posílat životopisy a přihlášky. Kromě toho si můžete prohlédnout relevantní volná místa a nechat si je zaslat na základě shody CV.

1.2. Po vytvoření životopisu máte automaticky vytvořený účet. Po dokončení registrace a aktivaci účtu pomocí CVwizardu se můžete přihlásit přímo ke svému účtu a pokračovat v používání CVwizardu.

1.3. Přístup ke svému účtu musíte chránit před neoprávněnými osobami pomocí uživatelského jména a hesla. Zejména heslo musí být přísně důvěrné. CVwizard může předpokládat, že vše z vašeho účtu po přihlášení pomocí vašeho uživatelského jména a hesla probíhá pod vaším vedením a dohledem. Jste tedy odpovědní za všechny tyto akce, pokud jste CVwizard neoznámili, že někdo jiný zná vaše heslo.

1.4. Pomocí CVwizard jsou zpracovávány vaše osobní údaje. Poraďte se s prohlášení o ochraně soukromí společnosti Resumedia BV pro více informací.

Článek 2. Pravidla používání

2.1. Účty jsou osobní a nepřenosné.

2.2. Je zakázáno používat CVwizard pro akce, které jsou v rozporu s národními nebo mezinárodními platnými zákony a předpisy. To zahrnuje, ale není to výslovně omezeno, ukládání nebo distribuci urážlivých, pomlouvačných nebo rasistických informací prostřednictvím CVwizard a zasílání nevyžádaných zpráv.

2.3. Pokud CVwizard zjistí, že porušujete výše uvedené podmínky, nebo na to obdrží stížnost, CVwizard může sám zasáhnout, aby porušování ukončil. V případě porušení ustanovení 2.1 bude účet v každém případě uzavřen a smazán.

2.4. Pokud podle názoru CVwizard nastanou překážky, poškození nebo jiné nebezpečí pro fungování počítačových systémů nebo sítě CVwizard nebo třetích stran a/nebo služeb prostřednictvím internetu, zejména z důvodu nadměrného zasílání e-mailů nebo jiných údajů, Únik osobních údajů nebo aktivity virů, trojských koní a podobného softwaru, je CVwizard oprávněn učinit veškerá opatření, která považuje za přiměřeně nezbytná k odvrácení nebo zamezení tohoto nebezpečí.

2.5. CVwizard je kdykoli oprávněn oznamovat zjištěné trestné činy.

2.6. CVwizard od vás může vymáhat škodu způsobenou porušením těchto pravidel chování. Odškodňujete CVwizard za všechny nároky třetích stran v souvislosti s vámi zveřejněnými informacemi.

2.7. Jste výhradně odpovědní za všechny záležitosti, které si s CVwizard domluvíte online, včetně, ale nejen, vygenerování vašeho životopisu, přípravy motivačního dopisu a jeho odeslání.

Článek 3. Dostupnost a údržba

3.1. CVwizard vynakládá veškeré úsilí, ale nemůže zaručit, že CVwizard bude vždy k dispozici.

3.2. CVwizard aktivně udržuje CVwizard. Údržba může probíhat kdykoli, i když může vést k omezení dostupnosti. Údržba bude pokud možno předem oznámena.

3.3. CVwizard může čas od času změnit funkčnost CVwizard. Vaše zpětná vazba a návrhy jsou vítány, ale nakonec CVwizard sám rozhodne, jaké úpravy provede nebo neprovede.

Článek 4. Duševní vlastnictví

4.1. CVwizard, šablony životopisů, aplikační dopisy, související software, jakož i veškeré informace a obrázky na webových stránkách jsou duševním vlastnictvím CVwizard nebo jeho poskytovatelů licencí. Tyto nesmí být kopírovány nebo používány žádným způsobem bez samostatného písemného souhlasu CVwizard, s výjimkou případů povolených zákonem.

4.2. Informace, které zveřejníte nebo uložíte prostřednictvím CVwizardu, jako je text vašeho životopisu nebo pasová fotografie, jsou a zůstávají vaším majetkem (nebo majetkem vašich dodavatelů). CVwizard má omezené právo používat tyto informace pro CVwizard.

4.3. Toto právo na používání můžete odvolat odstraněním příslušných informací a/nebo ukončením smlouvy.

4.4. Informace, které zveřejníte nebo uložíte prostřednictvím CVwizard, můžete upravit podle vlastního uvážení.

4.5. Pokud zašlete CVwizardovi informace, například zpětnou vazbu o chybě nebo návrh na zlepšení, udělujete mu neomezené a trvalé právo používat tyto informace pro CVwizard. To se netýká informací, které výslovně označíte jako důvěrné.

4.6. CVwizard nebude brát na vědomí soukromá data (jako je komunikace mezi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli), které ukládáte a/nebo distribuujete prostřednictvím CVwizard, pokud to není nutné pro dobré služby nebo pokud k tomu CVwizard není povinen na základě zákonného ustanovení nebo soudní příkaz. V takovém případě CVwizard vynaloží veškeré úsilí, aby co nejvíce omezil své znalosti o datech, pokud to bude v jeho silách.

4.7. Během doby vašeho předplatného máte právo používat CVwizard a dokumenty vytvořené pomocí CVwizard, jako je CV nebo motivační dopis. Po ukončení vašeho předplatného již nejste oprávněni používat přihlášky a/nebo uspořádání vámi vygenerovaných životopisů. Tyto dokumenty mohou být použity pouze po zakoupení práv CVwizard spočívajících na těchto dokumentech.

Článek 5. Náhrady pro CVwizard

5.1. Za stažení vámi vygenerovaného životopisu bude účtován poplatek.

5.2. Pro první použití CVwizard je vyžadováno předplatné. Předplatné stojí měsíčně. Tento poplatek je strháván měsíčně po 14 dnech předem.

5.3. Aktuální ceny za stažení vámi vygenerovaného životopisu a ceny předplatného si můžete prohlédnout na webu CVwizard.

Článek 6. Právo na rozpuštění

6.1. Protože je životopis doručen digitálně ihned, na vaši výslovnou žádost poté, co se vzdáte práva na rozpuštění, zákonné právo na rozpuštění zaniká.

6.2. Smlouvu ohledně předplatného můžete vypovědět do 14 dnů po uzavření této smlouvy. Platby, které jste provedli v souvislosti s předplatným, obdržíte neprodleně a nejpozději do 14 dnů po ukončení. Pokud během lhůty na rozmyšlenou nebude za předplatné účtována žádná kompenzace, po ukončení neobdržíte náhradu.

Článek 7. Platební podmínky

7.1. Platba se provádí přes iDEAL, inkaso, kreditní kartou, PayPal nebo podle pokynů k platbě na webu. Poté, co CVwizard obdrží platbu, bude účet aktivován.

7.2. Částka splatná za předplatné bude vybírána měsíčně z použité platební metody.

7.3. V případě prodlení s platbou vám CVwizard zašle upomínku platby s lhůtou 14 dnů na provedení platby. Pokud po této upomínce nesplníte svou platební povinnost, jste z právního hlediska v prodlení, aniž by bylo vyžadováno dodatečné oznámení o prodlení. Od tohoto okamžiku je CVwizard oprávněn omezit své služby, například omezením přístupu k CVwizard.

7.4. Pokud CVwizard nebude schopen vymáhat dlužnou částku a/nebo pokud nezaplatíte včas, jste povinni kromě dlužné částky a úroků z ní uhradit plnou náhradu za mimosoudní náklady.

Článek 8. Doba trvání a zrušení předplatného

8.1. Předplatné začíná, jakmile bude vytvořen váš účet, jak je uvedeno v článku 1 těchto podmínek.

8.2. Pokud předplatné vstoupíte jako spotřebitel, můžete předplatné kdykoli zrušit prostřednictvím svého účtu. Aby se zabránilo obnovení předplatného, musí být zrušení v každém případě provedeno před dnem nového období.

8.3. V případě zrušení předplatného nebude uživateli v žádném případě vrácena předplacená částka.

Článek 9. Odpovědnost

9.1. Pokud tomu neodporuje žádné zákonné ustanovení, vztahují se na používání CVwizard následující ustanovení o odpovědnosti.

9.2. S výjimkou případu úmyslu nebo hrubé nedbalosti je odpovědnost CVwizard omezena na částku, kterou jste zaplatili za tři měsíce před vznikem škodné události.

9.3. CVwizard výslovně neručí za nepřímé škody, následné škody, ušlý zisk, ztrátu zaměstnání, ušlé úspory a škody v důsledku přerušení provozu.

9.4. V případě vyšší moci není CVwizard nikdy povinen nahradit vám škodu, která v důsledku toho vznikla. Vyšší moc zahrnuje selhání nebo selhání internetu, telekomunikační infrastruktury, výpadky napájení, vnitřní poruchy, mobilizaci, válku, narušení dopravy, stávku, výluku, přerušení podnikání, stagnaci dodávek, požáry a záplavy.

Článek 10. Změny cen a podmínek

10.1. CVwizard může upravit tyto podmínky a ceny v rozsahu povoleném zákonem.

10.2. CVwizard oznámí změny nebo doplnění nejméně třicet dní před jejich účinností prostřednictvím webové stránky CVwizard, abyste je mohli vzít na vědomí.

10.3. Pokud si nepřejete přijmout změnu nebo doplnění, můžete smlouvu zrušit do data účinnosti. Použití CVwizard po datu účinnosti se považuje za přijetí změněných nebo doplněných podmínek.

Článek 11. Ostatní ustanovení

11.1. Na tuto smlouvu se vztahuje nizozemské právo.

11.2. Pokud kogentní zákon nestanoví jinak, všechny spory týkající se CVwizard budou předloženy příslušnému nizozemskému soudu pro okres, ve kterém má CVwizard sídlo.

11.3. Vyžaduje-li ustanovení těchto podmínek použití, že sdělení musí být učiněno „písemně“, je rovněž splněno, pokud je sdělení učiněno e-mailem nebo komunikací prostřednictvím CVwizard, pokud je dostatečně prokázáno, že sdělení skutečně pochází od údajného odesílatele a že nebyla narušena integrita zprávy.

11.4. CVwizard je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, jakož i jím zpracovávané osobní údaje, na třetí osobu, která od ní CVwizard nebo příslušnou obchodní činnost převezme.