Bruksvilkår

Vilkårene og betingelsene ble sist endret den 21. april 2021

CVwizard blir levert til deg av selskapet Resumedia BV som er registrert i Nederland under Handelskammer nummer 66341817. Følgende betingelser gjelder for bruk av CVwizard. Ved å bruke CVwizard, godtar du dette.

Avvik fra eller tillegg til disse bruksvilkårene er bare bindende hvis de er skriftlig akseptert av CVwizard.

Artikkel 1. Bruk av CVwizard

1.1. Via CVwizard kan du generere, endre, laste ned og sende CV-er og søknadsbrev mot et gebyr. I tillegg kan du se relevante ledige stillinger og få dem sendt til deg basert på CV-match.

1.2. Etter at du har opprettet en CV, har du automatisk opprettet en konto. Når registreringen din er fullført og kontoen er aktivert av CVwizard, kan du logge inn direkte på kontoen din og fortsette å bruke CVwizard.

1.3. Du må beskytte tilgangen til kontoen din mot uautoriserte personer ved hjelp av et brukernavn og passord. Passordet må spesielt holdes strengt konfidensielt. CVwizard kan anta at alt som skjer fra kontoen din etter innlogging med ditt brukernavn og passord blir gjort under din ledelse og tilsyn. Du er derfor ansvarlig for alle disse handlingene, med mindre du har informert CVwizard om at noen andre kjenner passordet ditt.

1.4. Med CVwizard blir dine personlige data behandlet. Se personvernerklæringen til Resumedia BV for mer informasjon.

Artikkel 2. Bruksregler

2.1. Kontoer er personlige og kan ikke overføres.

2.2. Det er forbudt å bruke CVwizard til handlinger som strider mot nasjonale eller internasjonale gjeldende lover og forskrifter. Dette inkluderer, men er uttrykkelig ikke begrenset til, lagring eller distribusjon via CVwizard av informasjon som er injurierende, ærekrenkende eller rasistisk og sending av uønskede meldinger.

2.3. Hvis CVwizard finner ut at du bryter ovennevnte vilkår, eller mottar en klage om dette, kan CVwizard selv gripe inn for å avslutte overtredelsen. Ved brudd på bestemmelsene i 2.1 vil kontoen i alle tilfeller bli lukket og slettet.

2.4. Hvis det etter CVwizards mening oppstår hindring, skade eller annen fare for funksjonen av datamaskinsystemene eller nettverket til CVwizard eller tredjeparter og/eller tjenester via internett, spesielt på grunn av overdreven sending av e-post eller andre data, lekkasje av personopplysninger eller aktiviteter av virus, trojanere og lignende programvare, har CVwizard rett til å ta alle tiltak den anser som rimelig nødvendige for å avverge eller forhindre denne faren.

2.5. CVwizard har til enhver tid rett til å rapportere fastslåtte straffbare handlinger.

2.6. CVwizard kan kreve erstatning for skade som følge av brudd på disse atferdsreglene fra deg. Du fritar CVwizard fra alle krav fra tredjepart i forbindelse med informasjon du har lagt ut.

2.7. Du er alene ansvarlig for alle saker du ordner online med CVwizard, inkludert, men ikke begrenset til, generering av CV-en din, forberedelse av et følgebrev og sending av det.

Artikkel 3. Tilgjengelighet og vedlikehold

3.1. CVwizard gjør sitt ytterste, men kan ikke garantere at CVwizard vil være tilgjengelig til enhver tid.

3.2. CVwizard vedlikeholder aktivt CVwizard. Vedlikehold kan finne sted når som helst, selv om det kan føre til en begrensning av tilgjengeligheten. Vedlikehold vil bli kunngjort på forhånd hvis mulig.

3.3. CVwizard kan fra tid til annen endre funksjonaliteten til CVwizard. Din tilbakemelding og forslag er velkomne, men til slutt bestemmer CVwizard selv hvilke justeringer den vil eller ikke vil gjøre.

Artikkel 4. Immaterielle rettigheter

4.1. CVwizard, CV-malene, søknadsbrevene, den tilknyttede programvaren samt all informasjon og bilder på nettstedet er immaterielle rettigheter tilhørende CVwizard eller dens lisensgivere. Disse kan ikke kopieres eller brukes på noen måte uten separat skriftlig tillatelse fra CVwizard, unntatt der det er tillatt ved lov.

4.2. Informasjon du publiserer eller lagrer via CVwizard, som teksten i din CV eller ditt passfoto, er og forblir din eiendom (eller dine leverandørers eiendom). CVwizard har en begrenset rett til å bruke denne informasjonen for CVwizard.

4.3. Du kan tilbakekalle denne bruksretten ved å fjerne den relevante informasjonen og/eller avslutte avtalen.

4.4. Du kan endre informasjonen du publiserer eller lagrer via CVwizard etter eget skjønn.

4.5. Hvis du sender informasjon til CVwizard, for eksempel tilbakemelding om en feil eller et forslag til forbedring, gir du det en ubegrenset og evig rett til å bruke denne informasjonen for CVwizard. Dette gjelder ikke informasjon du uttrykkelig merker som konfidensiell.

4.6. CVwizard vil ikke ta kjennskap til private data (som kommunikasjon mellom jobbsøkere og arbeidsgivere) som du lagrer og/eller distribuerer via CVwizard, med mindre dette er nødvendig for god service eller CVwizard er forpliktet til det i henhold til en juridisk bestemmelse eller rettslig kjennelse. I så fall vil CVwizard gjøre sitt ytterste for å begrense sin kunnskap om dataene så mye som mulig, så langt dette er innenfor dens makt.

4.7. I løpet av ditt abonnements varighet har du rett til å bruke CVwizard og dokumentene som er opprettet med hjelp av CVwizard, som en CV eller et søknadsbrev. Etter avslutning av ditt abonnement har du ikke lenger rett til å bruke søknadsbrevene og/eller layouten på CV(ene) du har generert. Disse dokumentene kan kun brukes etter kjøp av CVwizards rettigheter som hviler på disse dokumentene.

Artikkel 5. Vederlag for CVwizard

5.1. Det vil bli belastet et gebyr for nedlasting av CV-en du har generert.

5.2. Et abonnement kreves for første gangs bruk av CVwizard. Abonnementet koster per måned. Dette gebyret belastes månedlig 14 dager på forhånd.

5.3. De gjeldende prisene for nedlasting av CV-en du har generert og abonnementskostnadene kan konsulteres via CVwizards nettsted.

Artikkel 6. Retten til opphevelse

6.1. Fordi CV-en leveres digitalt umiddelbart, etter ditt uttrykkelige ønske etter at du har frasagt deg retten til opphevelse, bortfaller den lovfestede retten til opphevelse.

6.2. Du kan oppheve avtalen med hensyn til abonnementet innen 14 dager etter inngåelsen av denne avtalen. Du vil motta de betalinger du har foretatt med hensyn til abonnementet uten opphold og senest innen 14 dager etter oppsigelse. Hvis det ikke belastes kompensasjon for abonnementet innen angrefristen, vil du ikke motta refusjon ved oppsigelse.

Artikkel 7. Betalingsvilkår

7.1. Betaling skjer via iDEAL, direkte belastning, kredittkort, PayPal eller i henhold til betalingsinstruksjonene på nettstedet. Etter at betalingen er mottatt av CVwizard, vil kontoen bli aktivert.

7.2. Beløpet som skyldes for abonnementet vil bli trukket månedlig fra den brukte betalingsmetoden.

7.3. Ved forsinket betaling vil CVwizard sende deg en betalingspåminnelse med en frist på 14 dager for å foreta betalingen. Hvis du ikke oppfyller din betalingsforpliktelse etter denne påminnelsen, er du juridisk i mislighold uten at en ytterligere misligholdsmelding kreves. Fra det øyeblikket har CVwizard rett til å begrense tjenestene sine, for eksempel ved å begrense tilgangen til CVwizard.

7.4. Hvis CVwizard ikke kan samle inn det skyldige beløpet og/eller hvis du ikke betaler i tide, er du forpliktet til å betale full kompensasjon for utenrettslige kostnader i tillegg til det skyldige beløpet og den påløpte renten derav.

Artikkel 8. Varighet og oppsigelse av abonnement

8.1. Abonnementet starter så snart kontoen din er opprettet, som nevnt i artikkel 1 i disse vilkårene.

8.2. Hvis du inngår abonnementet som forbruker, kan du si opp abonnementet når som helst via kontoen din. For å forhindre fornyelse av abonnementet, må oppsigelse i alle tilfeller skje før dagen for den nye perioden.

8.3. Ved oppsigelse av abonnementet vil det forhåndsbetalte beløpet under ingen omstendigheter bli refundert til brukeren.

Artikkel 9. Ansvar

9.1. Så langt en lovbestemmelse ikke motsier dette, gjelder følgende ansvarsbestemmelser for bruk av CVwizard.

9.2. Med unntak av i tilfelle av forsett eller grov uaktsomhet, er CVwizards ansvar begrenset til beløpet du betalte for de tre månedene før tidspunktet for den skadelige hendelsen.

9.3. CVwizard er uttrykkelig ikke ansvarlig for indirekte skader, følgeskader, tapt fortjeneste, tapte jobber, tapte besparelser og skader som følge av driftsstans.

9.4. I tilfelle av force majeure, er CVwizard aldri forpliktet til å kompensere deg for skaden som har oppstått som et resultat. Force majeure inkluderer feil eller svikt på internett, telekommunikasjonsinfrastruktur, strømbrudd, interne forstyrrelser, mobilisering, krig, transportforstyrrelse, streik, lockout, driftsforstyrrelser, stagnasjon i forsyningen, brann og flom.

Artikkel 10. Endringer i priser og betingelser

10.1. CVwizard kan justere disse vilkårene samt prisene, i den grad det er tillatt ved lov.

10.2. CVwizard vil annonsere endringer eller tillegg minst tretti dager før de trer i kraft via CVwizard-nettstedet slik at du kan ta kunnskap om dem.

10.3. Hvis du ikke ønsker å godta en endring eller tillegg, kan du si opp avtalen frem til ikrafttredelsesdatoen. Bruk av CVwizard etter ikrafttredelsesdatoen betraktes som aksept av de endrede eller supplerte vilkårene.

Artikkel 11. Andre bestemmelser

11.1. Nederlands lov gjelder for denne avtalen.

11.2. Så langt det ikke er diktert av obligatorisk lov, vil alle tvister relatert til CVwizard bli sendt til den kompetente nederlandske domstolen for distriktet der CVwizard er etablert.

11.3. Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene krever at en kommunikasjon må gjøres "skriftlig", er det også oppfylt hvis kommunikasjonen er gjort via e-post eller kommunikasjon via CVwizard, forutsatt at det er tilstrekkelig fastslått at meldingen faktisk stammer fra den antatte avsenderen, og at meldingens integritet ikke har blitt kompromittert.

11.4. CVwizard har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser under avtalen, samt de persondataene som behandles av den, til en tredjepart som overtar CVwizard eller den relevante forretningsaktiviteten fra den.