Vilkår og betingelser

Vores vilkår og betingelser blev sidst revideret d. 21. april 2021.

CVwizard leveres til dig af firmaet Resumedia BV, som er registreret i Holland under Handelskammer nummer 66341817. Følgende betingelser er knyttet til brugen af CVwizard. Ved at bruge CVwizard accepterer du dette.

Afvigelser fra eller tillæg til disse brugsvilkår er kun bindende, hvis de er accepteret skriftligt af CVwizard.

Artikel 1. Brug af CVwizard

1.1. Via CVwizard kan du mod betaling generere, ændre, downloade og sende CV'er og ansøgningsbreve. Derudover kan du se relevante jobopslag og få dem sendt til dig baseret på CV-match.

1.2. Efter oprettelse af et CV har du automatisk oprettet en konto. Efter din registrering er afsluttet, og kontoen er aktiveret af CVwizard, kan du logge direkte ind på din konto og fortsætte med at bruge CVwizard.

1.3. Du skal beskytte adgangen til din konto mod uautoriserede personer ved hjælp af et brugernavn og en adgangskode. Især skal adgangskoden holdes strengt fortrolig. CVwizard kan antage, at alt fra din konto efter login med dit brugernavn og adgangskode sker under din ledelse og tilsyn. Du er derfor ansvarlig for alle disse handlinger, medmindre du har rapporteret til CVwizard, at en anden kender din adgangskode.

1.4. Med CVwizard behandles dine personoplysninger. Se Resumedia BV's fortrolighedserklæring for mere information.

Artikel 2. Brugsregler

2.1. Konti er personlige og ikke overførbare.

2.2. Det er forbudt at bruge CVwizard til handlinger, der strider mod national eller international gældende lovgivning. Dette inkluderer, men er udtrykkeligt ikke begrænset til, opbevaring eller distribution via CVwizard af information, der er ærekrænkende, injurierende eller racistisk, og afsendelse af uopfordrede beskeder.

2.3. Hvis CVwizard konstaterer, at du overtræder ovenstående betingelser, eller modtager en klage om dette, kan CVwizard selv gribe ind for at afslutte overtrædelsen. I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i 2.1 vil kontoen under alle omstændigheder blive lukket og slettet.

2.4. Hvis CVwizard efter egen mening oplever hindring, skade eller anden fare for funktionen af computer systemer eller netværket af CVwizard eller tredjeparter og/eller tjenester via internettet, især på grund af overdreven afsendelse af e-mails eller andre data, lækage af personoplysninger eller aktiviteter af vira, trojanske heste og lignende software, er CVwizard berettiget til at tage alle foranstaltninger, den anser for rimeligt nødvendige for at afværge eller forhindre denne fare.

2.5. CVwizard er til enhver tid berettiget til at rapportere kriminelle handlinger, der er blevet konstateret.

2.6. CVwizard kan inddrive skade som følge af overtrædelser af disse adfærdsregler fra dig. Du fritager CVwizard fra alle tredjepartskrav i forbindelse med information, du har postet.

2.7. Du er alene ansvarlig for alle sager, du arrangerer online med CVwizard, herunder, men ikke begrænset til, at generere dit CV, forberede et følgebrev og sende det.

Artikel 3. Tilgængelighed og vedligeholdelse

3.1. CVwizard gør alt for, men kan ikke garantere, at CVwizard vil være tilgængelig til enhver tid.

3.2. CVwizard vedligeholder aktivt CVwizard. Vedligeholdelse kan finde sted når som helst, selv hvis det kan føre til en begrænsning af tilgængeligheden. Vedligeholdelse vil blive annonceret på forhånd, hvis det er muligt.

3.3. CVwizard kan fra tid til anden ændre funktionaliteten af CVwizard. Din feedback og forslag er velkomne, men i sidste ende beslutter CVwizard selv, hvilke justeringer den vil eller ikke vil foretage.

Artikel 4. Intellektuel ejendom

4.1. CVwizard, CV-skabelonerne, ansøgningsbrevene, den tilknyttede software samt alle oplysninger og billeder på hjemmesiden er den intellektuelle ejendom af CVwizard eller dets licensgivere. Disse må ikke kopieres eller bruges på nogen måde uden den separate skriftlige tilladelse fra CVwizard, undtagen hvor det er tilladt ved lov.

4.2. Oplysninger, som du offentliggør eller opbevarer via CVwizard, såsom teksten i dit CV eller dit pasfoto, er og forbliver din ejendom (eller den af dine leverandører). CVwizard har en begrænset ret til at bruge denne information til CVwizard.

4.3. Du kan tilbagekalde denne brugsret ved at fjerne den relevante information og/eller opsige aftalen.

4.4. Du kan efter eget skøn ændre oplysninger, som du offentliggør eller opbevarer gennem CVwizard.

4.5. Hvis du sender oplysninger til CVwizard, for eksempel feedback om en fejl eller et forslag til forbedring, giver du det en ubegrænset og evig ret til at bruge disse oplysninger til CVwizard. Dette gælder ikke for oplysninger, som du udtrykkeligt markerer som fortrolige.

4.6. CVwizard vil ikke tage kendskab til private data (såsom kommunikation mellem jobsøgende og arbejdsgivere), som du opbevarer og/eller distribuerer via CVwizard, medmindre dette er nødvendigt for en god service, eller CVwizard er forpligtet til at gøre det i kraft af en juridisk bestemmelse eller retskendelse. I så fald vil CVwizard gøre alt for at begrænse sin viden om dataene så meget som muligt, i det omfang det er inden for dets magt.

4.7. I løbet af din abonnementsperiode har du ret til at bruge CVwizard og de dokumenter, der er oprettet med hjælp fra CVwizard, såsom et CV eller følgebrev. Efter opsigelse af dit abonnement har du ikke længere ret til at bruge ansøgningsbrevene og/eller layoutet af de CV'er, du har genereret. Disse dokumenter må kun bruges efter køb af CVwizard's rettigheder, der hviler på disse dokumenter.

Artikel 5. Godtgørelser for CVwizard

5.1. Der opkræves et gebyr for at downloade det CV, du har genereret.

5.2. Et abonnement er påkrævet for den første brug af CVwizard. Abonnementet koster pr. måned. Dette gebyr trækkes månedligt efter 14 dage på forhånd. 5.3. De aktuelle priser for at downloade det CV, du har genereret, og abonnementsomkostningerne kan konsulteres via CVwizard-webstedet.

Artikel 6. Ophævelsesret

6.1. Fordi CV'et leveres digitalt med det samme, på din udtrykkelige anmodning, efter at du har frasagt dig ophævelsesretten, bortfalder den lovfæstede ophævelsesret.

6.2. Du kan ophæve aftalen med hensyn til abonnementet inden for 14 dage efter indgåelsen af denne aftale. Du vil modtage de betalinger, du har foretaget med hensyn til abonnementet uden forsinkelse og senest inden for 14 dage efter opsigelse. Hvis der ikke opkræves kompensation for abonnementet inden for fortrydelsesperioden, vil du ikke modtage en refusion ved opsigelse.

Artikel 7. Betalingsbetingelser

7.1. Betaling foretages via iDEAL, direkte debitering, kreditkort, PayPal eller i henhold til betalingsinstruktionerne på hjemmesiden. Efter betalingen er modtaget af CVwizard, aktiveres kontoen.

7.2. Det skyldige beløb for abonnementet vil blive opkrævet månedligt fra den anvendte betalingsmetode.

7.3. I tilfælde af sen betaling vil CVwizard sende dig en betalingspåmindelse med en frist på 14 dage for at foretage betalingen. Hvis du ikke opfylder din betalingsforpligtelse efter denne påmindelse, er du juridisk i misligholdelse uden at en yderligere misligholdelsesmeddelelse er nødvendig. Fra det øjeblik er CVwizard berettiget til at begrænse sine tjenester, for eksempel ved at begrænse adgangen til CVwizard.

7.4. Hvis CVwizard ikke er i stand til at inddrive det skyldige beløb og/eller hvis du ikke betaler til tiden, er du forpligtet til at betale fuld kompensation for de udenretslige omkostninger ud over det skyldige beløb og den deraf følgende rente.

Artikel 8. Varighed og opsigelse af abonnement

8.1. Abonnementet starter, så snart din konto er oprettet, som nævnt i artikel 1 i disse vilkår og betingelser.

8.2. Hvis du indgår abonnementet som forbruger, kan du til enhver tid opsige abonnementet via din konto. For at forhindre fornyelse af abonnementet skal opsigelse under alle omstændigheder ske inden dagen for den nye periode.

8.3. I tilfælde af opsigelse af abonnementet vil det forudbetalte beløb under ingen omstændigheder blive refunderet til brugeren.

Artikel 9. Ansvar

9.1. I det omfang en juridisk bestemmelse ikke modsætter sig dette, gælder følgende ansvarsbestemmelser for brugen af CVwizard.

9.2. Undtagen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed er CVwizards ansvar begrænset til det beløb, du betalte for de tre måneder forud for tidspunktet for den skadelige begivenhed.

9.3. CVwizard er udtrykkeligt ikke ansvarlig for indirekte skade, følgeskade, tabt fortjeneste, tabte job, tabte besparelser og skade på grund af driftsafbrydelse.

9.4. I tilfælde af force majeure er CVwizard aldrig forpligtet til at kompensere dig for den skade, der er opstået som følge heraf. Force majeure inkluderer fejl eller fejl på internettet, telekommunikationsinfrastrukturen, strømafbrydelser, interne forstyrrelser, mobilisering, krig, transportforstyrrelse, strejke, lockout, driftsforstyrrelse, stagnation i forsyningen, brand og oversvømmelse.

Artikel 10. Ændringer i priser og betingelser

10.1. CVwizard kan justere disse vilkår og betingelser samt priserne, i det omfang loven tillader det.

10.2. CVwizard vil annoncere ændringerne eller tillæggene mindst tredive dage, før de træder i kraft via CVwizard-webstedet, så du kan tage kendskab til dem.

10.3. Hvis du ikke ønsker at acceptere en ændring eller et tillæg, kan du opsige aftalen op til den effektive dato. Brug af CVwizard efter den effektive dato betragtes som accept af de ændrede eller supplerede vilkår og betingelser.

Artikel 11. Andre bestemmelser

11.1. Hollandsk lov gælder for denne aftale.

11.2. I det omfang ikke dikteret af obligatorisk lov, vil alle tvister vedrørende CVwizard blive forelagt den kompetente hollandske domstol for distriktet, hvor CVwizard er etableret.

11.3. Hvis en bestemmelse i disse brugsvilkår kræver, at en meddelelse skal være "skriftlig", er det også opfyldt, hvis meddelelsen er foretaget via e-mail eller kommunikation via CVwizard, forudsat at det er tilstrækkeligt fastslået, at beskeden faktisk stammer fra den påståede afsender, og at beskedens integritet ikke er blevet kompromitteret.

11.4. CVwizard er berettiget til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen samt de personoplysninger, den behandler, til en tredjepart, der overtager CVwizard eller den relevante forretningsaktivitet fra den.